Cofnodion / Minutes, 19 o Dachwedd / 19 November 2019

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth , 19 o Dachwedd 2019 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th November 2019 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  L. Hughes, M. Williams,  E. Rees, E. Morgan, M. Wynne a/and C. Moses.

Hefyd yn presennol / In attendance Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell, Mrs M.Rees (clerc / clerk), PCSO Louise Lewis and Rural Crime Officer Martin Dickenson.

 19/35  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Dim ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / No apologies for absence.

 19/36 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

 19/37 ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH  CYMUNEDOL / REPORT BY COMMUNITY    SUPPORT OFFICER.

Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, Louise Lewis, a’r Swyddog Troseddau Gwledig, Martin Dickenson, yn bresennol yn y cyfarfod.

Cafwyd adroddiad ganddynt am faterion yn ymwneud â throsedd yn yr ardal.

Roedd yna ymdrechion wedi bod i ddwyn ceir/faniau yn ardal Derwen-fawr.

Roedd damwain traffig ar y ffordd wedi bod ger croesffordd Derwen-fawr; ni fu unrhyw anafiadau.

O ran y nifer o achosion o ladrata beiciau cwad a oedd wedi bod, roedd y swyddogion yn falch o ddweud bod unigolyn wedi cael ei arestio.

Roedd nifer o gatiau/clwydi wedi cael eu dwyn o ardaloedd Dryslwyn/Capel Isaac/Cwm-du.

Adroddwyd bod cwn wedi bod yn poeni/lladd defaid yn ardal Dryslwyn.

Roedd cyfyngiad cyflymder o 40 mya wedi cael ei gyflwyno i ffordd yr A40 rhwng Derwen-fawr a Sgwâr Dryslwyn o ganlyniad i faterion geotechnegol.

PCSO Louise Lewis and Rural Crime Officer Martin Dickenson attended the meeting.

They gave a report on crime matters in the area.

There had been attempts to steal cars/vans in the Broad Oak area.

There had been a traffic accident near the Broad Oak crossroads, no injuries sustained.

With regard to the numerous quad thefts that have taken place they were pleased to report that an arrest had been made.

A number of gates/hurdles had been stolen from the Dryslwyn/Capel Isaac/Cwmdu areas.

It had been reported that dogs had been worrying / killing sheep in the Dryslwyn area.

A 40mph speed restriction had been imposed on the A40 Broad Oak to Dryslwyn Square due to geotechnical issues.

19/37 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan Cyng. M. Williams  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Medi 2019 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. M. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th  September 2019 be accepted as a correct record of proceedings.

19/38  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/27  (1 and 8) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â Mr John Williams, GanBwyll, i ofyn a gafwyd unrhyw ymateb gan Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) ynghylch yr argymhellion yr oedd wedi’u cyflwyno mewn perthynas â diogelwch ar y ffyrdd.

Gofynnwyd hefyd i’r clerc wirio gyda Mr Williams beth oedd ymateb BT i’w awgrym i beidio â pharcio yng nghilfan Derwen-fawr.

The clerk was requested to contact Mr John Williams, “Go Safe” to ascertain if a response had been received from SWTRA regarding the recommendations he had put forward in relation to road safety.

Also, to check with Mr Williams what BT’s response was to his suggestion of not parking in the Broad Oak lay-by.

Cof/Min 19/27 (2) DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn.

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.

Cof./Min 19/27 (4) GYFFORDD GER CAPEL CROSS INN / SIOP DRYSLWYN / JUNCTION NEAR CROSS IN CHAPEL / DRYSLWYN SHOP.

Cadarnhawyd bod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gosod rhifyddion cyflymder y tu allan i Siop Gymunedol Dryslwyn er mwyn monitro cyflymder y traffig.

It was confirmed that CCC had positioned the speed counters outside Dryslwyn Community Shop in order to monitor the speed of traffic.

Cof/Min 19/27 (5) CARAFAN / CARAVAN, HAFOD LON, CAPEL ISAAC

Bydd y sefyllfa yn cael ei monitro. / The situation will be monitored.

Cof/Min 19/27 (7)  BROAD OAK – PARCIO / PARKING

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi gwybod ei fod yn aros am ddyluniad diwygiedig i’w gymeradwyo. Ar ôl ei gymeradwyo, byddai’r gwaith yn cael ei wneud yn rhan o’r Prosiect Gwaith Amgylcheddol.

CCC advised that they are waiting for an amended design for approval.  Once approved, the work will be carried out as part of the Environmental Works Project.

Cof/Min 19/27 (9) BAW CWN / DOG FOULING – FELINDRE / CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Adroddwyd bod y mater wedi gwella. Fodd bynnag, roedd y Cynghorydd C. Campbell wedi trafod y mater â Swyddog Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Caerfyrddin a fyddai’n gwirio ac yn monitro’r sefyllfa.

It was reported that the issue had improved.  However, Cllr. C. Campbell had discussed the matter with the CCC Environmental Health Officer who will check and monitor the situation.

Cof/Min 19/28  AGE CYMRU

Roedd gwaith ymchwil wedi cael ei wneud i’r awgrym i gyflwyno sticeri rhad ac am ddim ar ddrysau a fyddai’n darllen ‘Do Not Knock’ , a byddai ymateb yn cael ei anfon, yn ei dro, at y clerc.

The suggestion of free “Do Not Knock” door stickers was investigated by Cllr. Campbell and a reply would be sent to the clerk in due course.

19/39   GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

 Correspondence Nov ’19

1.  Lloyds Bank – Statement Awst / August 2019 – £7944.32

                             Statement Medi / September 2019 – £7891.71

Requests for Financial Assistance

1.  CISS – Cancer Information & Support Services  2. Llandeilo & District Sports Association

Un Llais Cymru / One Voice Wales – Bwletin Newyddion / News Bulletin Un Llais Cymru / One Voice Wales

tgilmartinward@onevoicewales.wales

* Natural Resources Wales Engagement Workshop / Cyfoeth Naturiol Cymru Gweithdai Ymdysylltu

* Ystadau Cymru Invitation – Autumn Conference (WG) – 3rd October

* JOB ADVERTISEMENT – AMMANFORD TOWN CLERK/RFO

* Protecting Community Spaces / Diogelu Mannau Hamdden

* Community Asset Transfer Research / Ymchwil ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol

* Adroddiad Cyflwr y Genedl / State of the Nation report (Older People Wales)

* ONE VOICE WALES & VE DAY 75

* Democratiaeth Llywodraeth Leol – Local Government Democracy: Gwahoddiad weithdy – workshop invite

* Ymgyrch #EverydayAgeism / #EverydayAgeism Campaign

* Swydd Wag Gydag Un Llais Cymru – Swyddog Datblygu Canolbarth & Gorllewin Cymru / Job Vacancy with One Voice Wales – Mid & West Wales Development Officer

* Lythyr ‘Annwyl Prif Swyddog Cynllunio’ Canllawiau ar sicrhau gwelliannu i fioamrywiaeth o fewn cynigion datblygu / ‘Dear Chief Planning Officer’ Letter – Guidance on securing biodiversity enhancements in development proposals

* SuDS – Proposed amendment to The Sustainable Drainage (Enforcement) (Wales) Order 2018 – Newid a gynigir i Orchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018

* REPRESENTING THE INTERESTS OF PEOPLE IN THE NHS IN WALES: OUR PLANS AND PRIORITIES IN 2020-2021 / CYNRYCHIOLI BUDDIANNAU POBL YN Y GIG YNG NGHYMRU: EIN CYNLLUNIAU A’N BLAENORIAETHAU YN 2020-2021

* FOR ACTION Reporting on Section 6 – The Biodiversity and Resilience of Ecosystems Duty / I WEITHREDU Adrodd ar Adran 6 – Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystema (forwarded to all Cllrs.)

* Larger Councils Minutes / Cofnodion Pwyllgor Cynghorau Lleol Mwy

*Welsh Government Guidance re duty under the Environment (Wales) Act 2016 / Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch y ddyletswydd o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Wendi Patience wpatience@onevoicewales.wales

* One Voice Wales Carmarthenshire Area Committee Meeting – Cyfarfod Pwyllgor Ardal Caerfyrddin Un Llais Cymru (cofnodion/minutes)

* One Voice Wales Carmarthenshire Area Committee Meeting – Wednesday 2nd October / Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin Un Llais Cymru – Dydd Mercher 2il o Hydref

* CHAIRING SKILLS TRAINING / HYFFORDDIANT SGILIAU CADEIRIO –

* THE COUNCIL MEETING TRAINING RUNNING  / HYFFORDDIANT CYFARFOD Y CYNGOR

* WELLBEING OF FUTURE GENERATIONS TRAINING

* Independent Remuneration Panel for Wales draft Annual Report Consultation – February 2020 | Ymgynghoriad Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Chwefror 2020

* Planning Consultations / Ymgynghoriadau Cyclonic – Diwygiadau i Adran Tai Polisi Cynllunio Cymru a chyngor a chanllawiau cysylltiedig / Revisions to the Housing section of Planning Policy Wales and associated advice and guidance / Diwygiadau i Bolisi Cynllunio Cymru ynghylch defnyddio pwerau prynu gorfodol a chanllawiau wedi’u diweddaru ar y weithdrefn prynu gorfodol yng Nightmare / Revisions to Planning Policy Wales regarding the use of compulsory purchase powers and updated guidance on the compulsory purchase procedure in Wales. Canllawiau cynllunio diwygiedig mewn perthynas â llifogydd ac erydu arfordirol / Revised planning guidance in relation to flooding and coastal erosion.

*  TRAINING – UNDERSTANDING THE LAW –  HYFFORDDIANT DEALLTRIAETH O’R GYFRAITH

Carol Timson ctimson@onevoicewales.wales

* TRAINING  – WELL BEING OF FUTURE GENERATIONS ACT – HYFFORDDIANT – CYNALIADWYEDD/DEDDF CENEDLAETHAU’R DYFODOL 2015

* MODULE 12 – CREATING A COMMUNITY PLAN /HYFFORDDIANT – MODIWL 12 – CREU CYNLLUN CYMUNDEOL

Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

Cadw’r dyddiad / Diary marker – 8 Ionawr 2020 – Fforwm Cyswllt Cynghorau Cymuned a Thref am 6 yr hwyr yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin. Bydd trafodaeth ar Osod Cyllideb y Cyngor a’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

18 Mawrth 2020 – Cynhadledd Cynghorau Cymuned a Thref Sir Gâr ym Mharc y Scarlets, Llanelli (drwy’r dydd)

8 January 2020 – Community & Town Council Liaison Forum at 6pm in County Hall, Carmarthen. There will be a discussion on Setting the Council Budget and the Rights of Way Improvement Plan

18 March 2020 – Carmarthenshire Community & Town Council Conference in Parc y Scarlets, Llanelli (all day)

Ian Mathias newsletter@primarycaresupplies.uk

 * For communities who already have a defibrillator

* Defibrillator and First Aid Training

Llinos Evans (Policy) LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Useful Pension Credit leaflet  – y clerc i rhoi yn y Siop Cymunedol /the clerk to arrange for the leaflets to be displayed in the Community Shop.

* Eira Evans HEEvans@carmarthenshire.gov.uk

Llythyr wrth Gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin / Letter from Chair of Carmarthenshire County Council Eira Evans [HEEvans@carmarthenshire.gov.uk] – Cais am rhodd – Sponsorship request.

Ann Dymock A.Dymock@agecymrusirgar.org.uk

*Impact report – Age Cymru SIr Gar – Information & Advice – welfare benefits

Lyn Brodrick  LBrodrick@carmarthenshire.gov.uk

*NEWYDD! Gweithdai ‘Sgiliau ar gyfer chwaraeon’ / NEW! – ‘Skills for Sport’ workshops

Nia Hughes NHughes@carmarthenshire.gov.uk

* Apêl Nadolig / Toy Box Appeal (10/12/19)

dgmorris44@btinternet.com

Your legal duties: workplace pensions re-enrolment

Cllr. Cefin Campbell CACampbell@carmarthenshire.gov.uk

Proposed Emergency Temporary 40mph speed limit A40 West of Broad Oak,

 19/40  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 

Trywydd:

Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation £

(Cof /Mins Medi/September) 31.10

Creative Bridal (Website updates)           300.00

The Royal British Legion  – Poppy Appeal

(to include donation) 50.00

M. Rees – Cyflog Mis Tachwedd / November Salary             266.66

M. Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses   86.77

 

Dywedodd y clerc fod hawliad TAW gwerth £367.81 wedi cael ei gredydu i gyfrif Banc Lloyds Cyngor Cymuned Llangathen.

The clerk advised that the VAT claim of £367.81 had been credited to the Llangathen Community Council Lloyds Bank account.

 19/41  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following application was considered by the Council and their observations noted:

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

E/39685 Awgrymwyd y dylid torri nifer bach o ganghennau estynedig a oedd yn tyfu tuag at fyngalo a phriffordd, gan beidio â thorri mwy na dau fetr i ffwrdd.

Reduce a small number of over Aelybryn extended branches growing towards Broad Oak bungalow and highway by a max Carmarthen SA32 8QJ of 2 metres

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

E/39294 Nodwyd y dylid rhyddhau amod 9 (cynllun ymchwilio ysgrifenedig) ac amod 11 (cynllun rheoli traffig) ar gyfer cais E/36788 (cais a gymeradwywyd ar 5/7/19 i drosi adeilad allanol ar iard yn dri bwthyn gwyliau).

Discharge of conditions 9 (written Glandulais Fawr scheme of investigation) and 11 Dryslwyn (traffic management plan) on E/36788  Carmarthen SA32 8RD (conversion of courtyard outbuilding into three holiday let cottages granted on 5/7/19

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

 

E/39542 Cais cynllunio ôl-weithredol ar gyfer estyniad i gefn garej.

Retrospective planning for garage Ffos y Meillion rear extension Dryslwyn

Roedd llythyr yn mynegi pryder wedi Carmarthen cael ei anfon ymlaen i CSG SA32 8RJ

Letter of concern forwarded to CCC

 

Ceisiadau cynllunio – Penderfyniadau / Planning applications – Decisions:

E/ 39542 – Ffos-y-Meillion, Dryslwyn – Cais cynllunio ôl-weithredol ar gyfer estyniad i gefn garej /Retrospective Planning for Garage – granted

E/ 37351 – Tir i’r gogledd o/ Land North of Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo – 16,000 Uned ar gyfer Ieir Maes – Free Range Chicken Unit – Gwrthodiad Llawn/Full Refusal

19/42 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell fod yr adroddiad ar Gymunedau a Materion Gwledig wedi cael ei lansio.

Nodwyd y byddai’r Cynllun Datblygu Lleol newydd yn cynnwys ystyriaeth sensitif i adeiladu tai mewn ardaloedd gwledig.

Ychwanegwyd bod Sir Gaerfyrddin yn colli hyd at 1,000 o bobl ifanc y flwyddyn oherwydd anghenion cyflogaeth a thai.

Byddai’r trafodaethau ynghylch y gyllideb yn cychwyn.

Nid oedd y llwybr beicio o Ffair-fach wedi dechrau hyd hynny.

Cllr. Cefin Campbell reported that the Communities and Rural Affairs report had been launched

The new LDP will incorporate sensitive building of houses in rural areas.

Carmarthenshire are losing up to 1,000 young people a year due to employment and housing needs.

Discussions regarding the budget are to commence.

The cycle path from Ffairfach has not yet commenced.

19/43 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Diolchwyd i’r Cynghorydd E. Morgan am adrodd ar y broblem a oedd yn ymwneud â thwll archwilio ar y briffordd ger Derwen-fawr.

Cllr. E. Morgan was thanked for reporting the manhole problem on the highway at Broad Oak.

2.  Nodwyd bod llawer o sbwriel a choed bach wedi ymgasglu ger y wal o amgylch Castell Dryslwyn. Nodwyd y byddai’r Cynghorydd E. Morgan yn ymchwilio i hynny.

It had been noted that there was much trash and small trees  near the wall surrounding Dryslwyn Castle, Dryslwyn. Cllr. E. Morgan would investigate.

3.  Trafodwyd y gyffordd ger bwthyn y Santes Fair, Dryslwyn. I’w adolygu.

The junction at St. Mary’s Cottage, Dryslwyn was discussed.  To be reviewed.

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen  yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 21 Ionawr 2020 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 21st January 2020 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….