Cofnodion / Minutes, 9fed Mehefin 2020 / 9th June 2020

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 9fed Mehefin 2020. Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 9th June 2020. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  E. Morgan,  E. Rees and M. Wynne.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk).

19/56  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes, M. Williams, C. Moses a/and Cynghorydd Sir/County Councillor Cefin Campbell.

19/57 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

19/58 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. B.Jones ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 o Dachwedd 2019 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. B.Jones and seconded by Cllr. M. Wynne that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th November 2019 be accepted as a correct record of proceedings.

19/59  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/47 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Cllr. Cefin Campbell had forwarded the consultation document prepared by Atkins regarding the A40 road safety from Carmarthen to Llandeilo.  It was agreed that the Community Council would comment on this.  The clerk to contact Cllr. Campbell for advice.

Cof/Min 19/47 (7) Castell Dryslwyn CASTLE, Dryslwyn

It was confirmed that the trees growing outside the castle wall had been cut back.

Cof/Min 19/55 (1) SBWRIEL/LITTER ardal LLANGATHEN/BROAD OAK area

A reply had been received from Coleg Sir Gar confirming that the matter had been dealt with.

19/60 BANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL / INDEPENDENT REMUNERATION PANEL FOR WALES.

The clerk confirmed that the report had been forward to the above.  The report stating that no payments had been made to members for the year 2019/2020.  The clerk to arrange for this to be displayed on the web site.

19/61 HYSBYDIADAU ARCHWILIO / AUDIT NOTICE 2019/2020

Preparations for the accounts year end 31/3/20 have been prepared by the clerk.  As the internal auditor is abroad on lockdown, completion of the accounts had not been possible.  In line with procedures, the clerk is to inform Wales Audit Office and place a notice on the website www.llangathen.org.uk  

19/62 MAINC / BENCH – BROAD OAK

The clerk has received a quotation for a bench in order to replace the damaged one.  An application for a claim could now be put forward to Aviva.

19/63  MANNAU NATURE GARDD /PILI PALA / LOCAL PLACES FOR NATURE / BUTTERFLY GARDEN. 

Following an application to Keep Wales Tidy, Local Places for Nature, a grant has been secured for the creation of Butterfly Garden.  It was expected that the planting medium would be delivered during early July and Cllr. Beryl Jones agreed to accept the delivery.

19/64  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

Ystafell Ddarllen / Reading Room, Cwrt Henri Hire Hall   £90.00

C Raymond – Grass cutting £275.00

Un Llais Cymru   £78.00

Wales Audit Office £280.75

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation   £22.70

M Rees – Cyflog Mis Mawrth / March Salary £266.70

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses   £94.51

CCC – Footway Lighting Charges 1/4/19-31/3/20           £1774.52

Ystafell Ddarllen / Reading Room, Cwrt Henri Rhodd / Donation £250.00

BHIB Ltd / Insurance £374.01

M Rees – Cyflog Mis Mehefin / June Salary £266.66

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses   £90.02

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation   £37.15

19/65  DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be arranged subject to lockdown guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….