Agenda Tachwedd / November 2021

  Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 16 Tachwedd 2021 am 7.30yh. Cyfarfod rhithwir gan ddefnyddio system Zoom. Unrhyw un sy’n dymuno ymunor â’r cyfarfod i gysylltu â’r clerc.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 16th November 2021 at 7.30 p.m.  This will be a virtual meeting using the Zoom format.  Anyone wishing to join the meeting to contact the clerk. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7. I dderbyn polisi / Adopt Policy  Staff Appraisal

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

     To discuss planning applications. PL/02915, PL/02735, PL/02677 

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

11.  Unrhyw fater arall / Any other business