Agenda 16.3.2021

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 16 o Fawrth, 2021 am 8.00yh.  Cyfarfod rhithwir gan gan ddefnyddio system Zoom.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 16th March 2021 at 8.00 p.m. This will be a virtual meeting using the Zoom format. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest / I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

6.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

7.  Diogelwch y Ffyrdd – A40      Road Safety – A40 

8.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

     To read and consider correspondence.

9.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

     To approve accounts for payment.

10.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/01009, PL/00772, PL/01272, PL/01407

11.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

12.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol

      To consider applications for financial assistance

13.  Unrhyw fater arall

          Any other business