Agenda Ionawr / January 2022

Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 18 Ionawr, 2022 am 7.30yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 17 Ionawr.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 18th January 2022 at 7.30 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 17th January.  It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.      To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.ukPL/02691 PL/01009 

9.  Deffibriliwr / Defibrillator

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr.  To receive the County Councillors report.

11.  Y praesept ar gyfer 2022/2023 . The precept requirement for 2022/2023

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

UNRHYW UN SY’N DYMUNO YMUNO Â’R CYFARFOD I GYSULLTU Â’R CLERCANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT T