Agenda 19eg o Fawrth / 19th March2019

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19eg o Fawrth, 2019 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th March 2019 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. /To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest. / I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

3.  Adroddiad Gan Swyddog Cymorth Cymunedol / Report by Police Community Support Officer.

4.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.

5.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.

6.  Diogelwch y Ffyrdd – A40 – Trafodaeth yn agored i’r cyhoedd  Road Safety – A40 – Discussions open to the public

7.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. / To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales / To discuss planning applications. E/38406

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

11.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol / To consider applications for financial assistance

12.  Unrhyw fater arall / Any other business