Agenda 20fed o Dachwedd / 20th November 2018

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

council@109.108.136.177             www.llangathen.org.uk

Cyfarfod  o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 20fed o Dachwedd, 2018 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

The next meeting of Llangathen Community Council will be held on Tuesday, 20th November 2018 at 7.30pm at The Reading Rooms, Court Henry.

 

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol /Report by Police Community Support Officer.

3.  Adroddiad gan Alud Jones, CGGSG / Presentation by Alud Jones, CAVS

4.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

5.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

6.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

7.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

    To discuss planning applications. E/37951, E/ 37952, E/37979, E/37993

10.  I derbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

11.  I drafod a mabwysiadu Model Reolau Sefydlog 2018 (Cymru)

     To discuss and adopt Model Standing Orders 2018 (Wales)

12.   Unrhyw fater arall

     Any other business.

M.Rees

Clerk

☎ 01558 668349