Agenda 21.9.21

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Medi 2021 am 7.30yh, yn Yr Ysafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 20th September 2021 at 7.30 p.m in The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  Adroddiad gan/Report by PCSO Louise Lewis

4. Adroddiad gan/Report by Rachel Carter, Local Places for Nature Officer

5.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

6.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

7.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

8.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

9. I dderbyn polisi / Adopt Policy  Cyfle Cyfartal / Equal Opportunity

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/02466 

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

11.  Unrhyw fater arall / Any other business