Agenda Ionawr January 2020

Cyngor Cymuned Llangathen /   Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21ain o Ionawr, 2020 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st January 2020 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.  /To receive declarations of interest.

3.  Adroddiad gan Swyddog Cymorth Cymunedol. / Report by Community Support Officer

4.  Adroddiad gan John Williams – “Gan Bwyll”. / Report by John Williams – “Go Safe”

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. /  To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  / To discuss planning applications.  E/39827, E/39908, E/40039

8.  Deffibriliwr / Defibrillator

9.  Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystema. /  The Biodiversity & Resilience of Ecosystems Duty

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. / To receive the County Councillors report.

11.  Y praesept ar gyfer 2020/2021./ The precept requirement for 2020/2021

12.  Unrhyw fater arall / Any other business