Agenda Mai / May 2022

Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@llangathen.org.uk

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam  /  Dear Sir/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Mai, 2022 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri. 

I wish to inform you that the next meeting together with the Annual General meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 17th May 2022 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,    (Clerc/Clerk)

AGENDA AR GYFER CYFARFOD MISOL / AGENDA FOR MONTHLY MEETING

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales

     To discuss planning applications. 

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall /  Any other business

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE ANNUAL MEETING

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion cyfarfod blynyddol 2021/To confirm the minutes of the                                                                                          2021  Annual Meeting.                 

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2021/2022  / To receive and approve the statement of accounts for 2021/2022                                                     

5.  I adolygu a dderbyn Asesiad Risg Ariannol /To review  and approve the Financial Risk Assessment

6.  Trafod a dderbyn  Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement      

7.  Penodi archwilydd mewnol ar gyfer 2022/2022   /To appoint internal auditor for 2022/2023

8.  Penodi clerc / RFO ar gyfer 2022/2023 / To appoint clerk/RFO for 2022/2023

9.  I drafod a  chymeradwyo amodau gwaith y clerc /To discuss clerks working conditions

10.  I drafod uno aelodaeth  am  2022 / 2023 / To discuss membership affiliation for 2022/ 2023

11.  I drafod a chymeradwyo’r gofrestr asedau / To discuss and approve the assets register

12.  I benodi / to appoint: Cadeirydd am y flwyddyn/ Chairperson for the year 2022/2023

                     Is-gadeirydd am y flwyddyn / Vice Chairperson for the year 2022/2023 

13. Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2022 / 2023 /     Representatives for various organisations for  year 2022/2023

UNRHYW UN SYN DYMUNO YMUNO ÂR CYFARFOD I GYSULLTU ÂR CLERC ERBYN 5YP AR 17/5/22

ANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT THE CLERK BY 5PM ON 17/5/22