Agenda Mai May Agenda 2023

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@llangathen.org.uk

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam  /  Dear Sir/Madam,

Dymunaf eich hysbysu fod y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 16 Mai, 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri. 

I wish to inform you that the next meeting together with the Annual Meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 16th May 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,                 Mairwen G.Rees,    (Clerc/Clerk)

AGENDA AR GYFER CYFARFOD MISOL / AGENDA FOR MONTHLY MEETING

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40 / Road Safety – A40

6.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.www.carmarthenshire.gov.wales Planning applications. 

9.  Sedd Gwag am Swydd Cynghorydd / Councillor Vacancy

10. Deffibriliwr / Defibrillator

11.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall /  Any other business

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE ANNUAL MEETING

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion cyfarfod blynyddol /Confirm the minutes of the Annual Meeting 2022

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am 2022/2023  / To receive and approve the statement of accounts for 2022/2023                                                     

5. I adolygu/dderbyn Asesiad Risg Ariannol /To review/and approve Financial Risk Assessment

6.  Trafod a dderbyn  Annual Governance Statement /To discuss and approve the Annual Governance Statement      

7.  Penodi archwilydd mewnol ar gyfer 2023/2024   /To appoint internal auditor for 2023/2024

8.  Penodi clerc / RFO ar gyfer 2023/2024 / To appoint clerk/RFO for 2023/2024

9.  I drafod a  chymeradwyo amodau gwaith y clerc /To discuss clerks working conditions

10.I drafod uno aelodaeth am 2023 / 2024 / To discuss membership affiliation for 2023/ 2024

11.  I drafod a chymeradwyo’r gofrestr asedau, i gynnwys dodrefn stryd / To discuss and approve the assets register and to include street furniture.

13.  I drafod Cynllun Hyfforddi/To discuss Training Plan

14.  I benodi / to appoint: Cadeirydd am y flwyddyn/ Chairperson for the year 2023/2024

                     Is-gadeirydd am y flwyddyn / Vice Chairperson for the year 2023/2024 

15. Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2023 / 2024 /     Representatives for various organisations for  year 2023/2024

 16. Unrhyw fater arall / Any other business.

UNRHYW UN SY’N DYMUNO MYNYCHU’R CYFARFOD DRWY FFÔN I GYSYLLTU Â’R CLERC

ANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT THE CLERK