Agenda Mawrth / March 2022

 Llangathen Community Council Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15fed o Fawrth, 2022 am 7.30.   Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. 

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th March 2022 at 7.30 p.m. This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

     To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

     To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

     To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40 / Road Safety – A40

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

     To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

     To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio. PL/03293, PL/03343, PL/03549

    To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.wales

9.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

     To receive the County Councillors report.

10.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol.

     To consider applications for financial assistance.

11.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

UNRHYW UN SYN DYMUNO YMUNO ÂR CYFARFOD I GYSULLTU ÂR CLERCANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT THE CLE