Agenda Mawrth / March 2023

Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Mawrth, 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

The next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st March 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40 / Road Safety – A40

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. To read and consider correspondence.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio. PL/05353  To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.wales

9.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

10.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol. / To consider applications for financial assistance.

11.  Unrhyw fater aral. Any other business.

UNRHYW UN SYN DYMUNO YMUNO ÂR CYFARFOD I GYSULLTU ÂR CLERC

ANYONE WISHING TO ATTEND THE MEETING TO CONTACT THE CLERK