Agenda – Tuesday, 17th January 2017

Cyngor Cymuned Llangathen /  Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17eg o Ionawr, 2017 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th January 2017 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. /     To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest. /    I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. /   To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. /     To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. /     To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu. /     To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio. /     To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr.  /   To receive the County Councillors report.

9.  Y praesept ar gyfer 2017/2018.  /      The precept requirement for 2017/2018

10.  Unrhyw fater arall. / Any other business.