Agenda – Tuesday, 19th January 2016

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

 

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19eg o Ionawr, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th January 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

    I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.   Adolygu/ ystyried y Polisi Iaith Gymraeg

     To review/consider the Welsh Language Policy.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

9.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

    To receive the County Councillors report.

10.  Y praesept ar gyfer 2016/2017

     The precept requirement for 2016/2017

11.  Unrhyw fater arall

    Any other business.