Agenda – Tuesday, 19th May 2015

Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

 Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam,

 Dymunaf eich  hysbysu fod y Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19fed o Fai, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th  May 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 

RHAGLEN CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM

AGENDA FOR THE AGM

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive any declarations of interest.

 2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.             To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am To receive and approve the statement of

    2014 / 2015.              accounts for 2014 / 2015.

5.  I drafod uno aelodaeth  am  2015 / 2016.                              To discuss membership affiliation for        2015/ 2016.

6.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn To appoint: Chairman and Vice-

     2015 / 2016. chairman for the year 2015 / 2016.

     Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2015 / 2016.          Representatives for various organisations for the year 2015 / 2016.

RHAGLEN CYFARFOD ARFEROL / AGENDA FOR USUAL MEETING

 1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.      To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive declarations of interest

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.     To consider matters arising from the minutes.

5.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.                 To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.                    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.                       To discuss planning applications.

8.  Unrhyw fater arall                                         Any other business.