Agenda -Tuesday, 25th October 2016

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod cyfarfod arbennig o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 25ain o Hydref, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

I wish to inform you that an extraordinary meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 25th October 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

    I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

3.  I ystyried cais cynllunio:

    To discuss planning application:

E/34266 – Land North of Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo. 32,000 Bird Free Range Chicken Unit.

www.carmarthshire.gov.wales

4. Unrhyw fater arall

   Any other business.