Gwybodaeth Allweddol Ionawr Key Information January 2023

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 17/1/23 Cynhaliwyd y cyfarfod dros Zoom / The meeting was held over Zoom

Presennol / Present: Cyng. Cllrs C. Moses (cadeirydd/acting chair) , Ann Davies, B. Jones  a/and Anjuli Davies.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng. Hefin Jones a / andM. Rees (clerc/clerk)

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence received from  Cyng. / Cllr: E. Rees, E. Morgan a / and L. Hughes  

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY 

Cyng H Jones i drefnu cyfarfod gyda Jonathan Edwards AS ac pan bydd dyddiadau ac amseroedd ar gael yna byddai’r clerc yn rhoi gwybod i’r holl Gynghorwyr.

Cllr H Jones to arrange a meeting with Jonathan Edwards MP and when dates and times were available then the clerk would notify all Cllrs.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                            £

CSG/CCC – Replacement of Lanterns to LED                                   688.06

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation                     44.71

SLCC Aelodaeth/Membership                                                           101.00

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Ionawr / January                                                                                255.66

Chwefror / February                                                                          255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                                          80.19

Ystafell Ddarllen / Reading Room – Cwrt Henri

Rhodd / Donation (Replacement cheque/original lost)                      70.00               

CSG /CCC Precept Remittance Advice – £2666.67 – 23/12/22

Lloyds Bank – Statement Tachwedd/ November 2022 – £6777.89 Rhagfyr/December 202 £8897.91

Roedd Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi dod i law ar gyfer y flwyddyn ddiwedd mis Mawrth 2021 a mis Mawrth 2022 heb unrhyw faterion sy’n achos pryder.

Auditor General for Wales’ Audit Certificate and report had been received for year end March 2021 and March 2022 with no matters of concern

CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATION

PL/05095 – Broadlan Farm, Broad Oak. SA32 8QS

PL/05198 – Penywaun, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UL

Dim pryderon/gwrthwynebiadau/No concerns/objections

DEFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR 

Yn dilyn cais llwyddiannus i LlC am ddiffibriliwr, cytunwyd i brynu cabinet / Following a successful application to WG for a defibrillator, it was agreed to purchase a cabinet

GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2023 / 2024

Penderfynwyd y byddai’r praesept gofynnol ar gyfer 2023-24 yn £9,000

It was resolved that the precept requirement for 2023/2024 be £9,000.