Gwybodaeth Allweddol Medi 2023 Key Information September

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Gwybodaeth Allweddol/Key Information – cyfarfod/meeting 19/9/23. Cynhaliwyd yn yr Ystafell Ddarllen/Reading Room, Cwrt Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs C. Moses (cadeirydd/chair), E. Rees, Ann Davies, L. Hughes, E. Morgan, A. Davies a/and B. Jones.

Ymddiheuriadau am absenoldeb/apologies for absence: Cyng/Cllr. O. Gruffydd.

Hefyd yn presennol / In attendance : Cyng/Cllr  Hefin Jones a/and M. Rees (clerc/clerk)

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. / There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu /The following accounts were approved for payment 

                                                                                    £

D G Morris – Archwiliwr mewnol/Internal auditor   200.00

We Dig Media – Rheolwr gwefan / Website manager 216.00 

Un Llais Cymru – Hyfforddiant / Training                    38.00

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                                34.92

Trywydd (Cyfieithu / Translation)                                 35.64

Cyflog y Clerc / Clerks Salary Medi / September          255.66

Hydref / October                                                            255.66

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                     82.73

Cylch Meithrin Cwrt Henri – rhodd / donation               100.00

Credydwyd y swm o £479.92 i gyfrif banc y cyngor yn dilyn cais am TAW / The sum of £479.92 had been credited to the council’s bank account following a VAT claim.

Derbyniwyd taliad praesept o £3000 / A precept payment of £3000 has been received

Lloyds Bank Statement – Gorffennaf/July £5017.03 Awst / August £7528.18

Cadarnhaodd y clerc ei bod wedi llenwi’r ffurflenni perthnasol er mwyn eithrio o’r cynllun pensiwn / The clerk confirmed that she had completed the relevant forms in order to opt out of the pension scheme.

TALIADAU I AELODAU CYNGHORAU CYMUNED/PAYMENTS TO MEMBERS.

Roedd yr holl aelodau bellach wedi arwyddo’r ffurflenni optio allan yn cadarnhau nad ydynt yn dymuno derbyn y taliad caniataol o £150. All members had now signed the opt out forms confirming that they do not wish to receive the allowable £150 payment.

HYFFORDDI/TRAINING

Mae’r Cynghorydd Anjuli Davies wedi mynychu hyfforddiant Cynghorwyr Newydd / Cllr Anjuli Davies has attended New Councillor Induction training.

CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

PL/06165 – Glanmyddyfi, Llandeilo – wedi gwrthod / refused

PL/06223 – Pantyberllan, Capel Isaac – wedi cytuno / approved

PL/06246 – Middle House, Llangathen – wedi cytuno / approved

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal nos Fawrth 21 Tachwedd 2023yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m. 

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 21st November 2023 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.

A telephone service will be made available to those not able to attend in person.