Minutes – 15th March 2016

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Fawrth 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 15th March 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs H. James, (cadeirydd/chair) ,  G.Davies, M. Williams, C.Moses, E.Morgan a / and S.Collins.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

15/39 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. M. Wynne a/and L. Hughes.

15/40  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Declarations of Interest were received from Cllrs:

 • C. Moses –   Neuadd Llangathen / Llangathen Hall
 • S. Collins – Ysgol Cwrt Henri / Court Henry Primary School
 • M. Williams – Cylch Meithrin Cwrt Henri

15/41 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. G. Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Ionawr 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. G. Davies and seconded by Cllr. E. Morgan that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th January 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

15/42 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 15/31 (2) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael ymateb gan Edwina Hart AC. Mae’n cynghori, yn dilyn yr Adolygiad o Ddiogelwch Cefnffyrdd a gyflawnwyd yr haf diwethaf, fod y gwelliannau ar gyfer y lleoliad hwn yn cynnwys cynnig i wella’r arwyddion a’r marciau ffordd.

Mae’n mynd ymlaen i gynghori bod data ynghylch anafiadau personol yn dilyn gwrthdrawiadau’n cael eu casglu gan yr holl heddluoedd yng Nghymru, ac yn cael eu cyflwyno i’w hadran yn rheolaidd.

Cafodd y lleoliad ei adolygu yn 2013 fel rhan o astudiaeth ddiogelwch ehangach, ac felly, roedd y swyddogion yn ymwybodol o’r problemau yn y lleoliad hwn.

The clerk had received a reply from Edwina Hart AM.  She advises that following the update to the Trunk Road Safety Review undertaken last summer, improvements at this location include a proposal to improve the signage and road markings.

She goes on to advise that personal injury collision data is collated by all police forces in Wales and submitted to her department regularly.

The location was reviewed in 2013 as part of a wider safety study and therefore officials were aware of the issues at this location.

Cof. / Min 15/31 (3) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR

/ AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Gan nad oedd unrhyw wybodaeth wedi dod i law gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Caerfyrddin, gofynnwyd i’r clerc gysylltu â hi am ddiweddariad ynghylch y sefyllfa.

As no information has been received from Rosie Carmichael, CCC., the clerk was asked to contact her for an update on the situation.

Cof. / Min 15/31 (4) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN / ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Dywedodd y Cyng. Morgan ei fod yn aros am ymateb gan BT. Gwirfoddolodd i fynd ar drywydd y mater.

Cllr. Morgan advised that he was awaiting a reply from BT. He volunteered to follow up the matter.

Cof. / Min 15/31 (6) BUDDIANT AELODAU / MEMBERS INTEREST

Roedd y clerc wedi trafod y mater ynghylch Buddiant Aelodau ag Un Llais Cymru. Bydd angen i aelod lenwi a llofnodi ffurflen Datganiad o Fuddiant Aelodau pan fydd mater y mae ganddo fuddiant ynddo yn codi.  Yna bydd angen arddangos y ffurflen hon ar wefan Llangathen a’i ffeilio’n ddiogel. Unwaith yn unig y mae angen llofnodi’r ffurflen ond, byddai’n arfer da nodi’r mater yn y cofnodion bob tro y mae’n codi mewn cyfarfod.

The clerk had discussed the matter regarding Members Interest with One Voice Wales.  A Declaration of Members Interest form will need to be completed and signed by a member when a matter in which they have an interest in occurs.  This form will then need to be displayed on the Llangathen website and filed for safe keeping.  The form need only be signed once but for the matter to be noted in the minutes each time the subject occurs in a meeting would be good practise.

Cof. / Min 15/31 (7)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.

To review at the next meeting.

Cof / Min 15/38 (1) GWEFAN Y GYMUNED / COMMUNITY WEBSITE

Y clerc i drefnu adroddiad i gael ei roi yn Y Lloffwr.

The clerk to arrange for a report to be placed in Y Lloffwr.

15/43 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CSG / CCC / Un Llais Cymru – Fforwm Cyswllt Sirol / Liaison Forum / Cyfarfod nesaf / next meeting 24/5/16

2.  CSG /CCC – Fframwaith Mynediad at Dai Cymdeithasol / Framework for Accessing Social Housing.

3.  HM Queen Elizabeth 11 90th Birthday

4.  Ombwdsmon / Ombudsman – Egwyddorion Gweinyddieath Dda a Rheoli Cofnodion yn Dda / Principles of Good Administration and Good Records Management.

5. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru / National Botanic Garden of Wales – Arddangosfa / Exhibition

6.  CSG /CCC – Hysbysiad ynghylch y Fersiwn Drafft o Ganllawiau Cynllunio Atodol / Consultation on Draft Supplementary Planning Guidance (SPG)

7.  Lloyds Bank – January Statement – £11000.20

8.  Un Llais Cymru – Aelodaeth / Membership 2016/17

9.  HM Revenue & Customs – Paying your PAYE electronically

10. CSG / CCC – Pared Dewi Sant / Saint David’s Parade – 27/2/16

11.Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Police and Crime Commissioner

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Council Direct

2.  Wicksteed Playgrounds

Requests for Financial Assistance

1.  Y Lloffwr

2.  Cylch Meithrin / Ti a Fi Cwrt Henri

3.  Radio Glangwili

4.  Cruse Sir Gar/Carmarthenshire – Elusen Cefnogaeth Mewn Galar / Bereavement Support Charity

5.  Teigrod Tywi Hockey Club

6.  Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru / Royal Welsh Agricultural Society – Pwyllgor Ymgynghorol Sir Gar/ Carmarthenshire Advisory Committee.

7.  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru / Urdd National Eisteddfod 2016

8.  Teenage Cancer Trust Wales

9.  Tenovus – gofal canser/cancer care

10. Cyngor ar Bopeth Ceredigion Citizens Advice Bureau

E-mail Correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Public Appointments Opportunity – Appointment of Chair to Sport Wales : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Penodi Cadeirydd i Chwaraeon Cymru

* Cynigion yn ymwneud â Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd ar gyfer y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol / Proposals relating to the Statement of Public Participation for the National Development Framework

* Consultation events on the Draft Local Government (Wales) Bill / Ddigwyddiad ymgynghorol ar Fil Drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* Quick Check Training Finder – Mid Region / Dod o Hyd Hyfforddwr – Y Canolbarth

* One Voice Wales Response – Draft Local Government (Wales) Bill Consultation / Ymated Un Llais Cymru – Ymgynghoriad ar y Bil drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* Response to the proposal on the provision of court and tribunal services in Wales / Fwd: Ymateb i’r cynnig ar ddarpariaeth yr ystad llysoedd a thribiwnlysoedd yng Nghymru

* One Voice Wales Final Response – Local Government (Wales) Bill Consultation / Ymated Terfynol Un Llais Cymru – Ymgynghoriad ar y Bil drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* IRPW – Annual Report / Adroddiad Blynyddol

* Asset Transfer / Trosglwyddo Asedau

* 2018 REVIEW OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES IN WALES/ AROLWG 2018 O ETHOLAETHAU SENEDDOL

* Official : Public Appointments Opportunity – British Council – Chair, Wales Advisory Committee | Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – British Council – Cadeirydd, Pwyllgor Cynghori Cymru

* Cynnal Cymru February Newsletter | Cylchlythyr Chwefror Cynnal Cymru

* MARCH TRAININGS / HYFFORDDIANT MAWRTH

* Fframwaith Moesegol Llywodraeth Leol / Local Government Ethical Framework

* The Great British Fish and Chip Supper/ Prydain Pysgod a Sglodion Swper – Dydd Gwener 20fed Mai 2016

* Tywi Gateway – Abergwili Questionnaire – wedi cael ei gwblhau gan y cadeirydd / completed by the chairman.

hmrc.gov.uk

* Are you aware of The Consumer Rights Act 2015?

* Tax your employees benefits and expenses through your payroll

* Employers and the new National Living Wage

* Changes to payroll from April 2016

* Important information for employers

* New National Living Wage becomes law on 1 April 2016

* Questions about payroll?

Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

*Natural Resources Bulletin – Issue 5 – March 2016

Daniel.Mosley@wales.gsi.gov.uk Daniel.Mosley@wales.gsi.gov.uk

* Community Council Contact Details – the clerk replied.

dns.wales dns.wales@pins.gsi.gov.uk

* Developments of National Significance / Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Stephen.Phipps@wales.gsi.gov.uk Stephen.Phipps@wales.gsi.gov.uk

* Fframwaith Moesegol Llywodraeth Leol / Local Government Ethical Framework

Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk

* SHARED PURPOSE: SHARED FUTURE – STATUTORY GUIDANCE FOR THE WELL-BEING OF FUTURE GENERATIONS (WALES) ACT 2015 / RHANNU PWRPAS: RHANNU DYFODOL – CANLLAWIAU STATUDOL AR GYFER DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

angharad@planningaidwales.org.uk

* Planning training events in your area / Digwyddiadau hyfforddiant ar gynllunio yn eich ardal

Abigail Hughes abigail.hughes77@outlook.com

** Cais am Wybodaeth – Plwyf/Tref a Dinas – roedd y clerc wedi ymateb i’r cais hwn ac awgrymodd y dylai Ms Hughes gyfeirio at wefan Llangathen lle byddai’r wybodaeth yr oedd ei hangen arni yn cael ei harddangos.

* Request for Information – Parish/ Town and City‏ – the clerk had replied to this request and suggested that Ms Hughes referred to the Llangathen website where the information she required would be displayed.

15/44  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 • Trywydd – Cyfieithu Ysgrifenedig/Written Translation    £54.14
 • CSG/CCC – Footway Lighting Charges £1589.76
 • M Rees –  Cyflog Mis Mawrth /March Salary    £266.66
 • M Rees –  Costau’r Clerc /Clerks Expenses    £79.03
 • C Raymond – Torri’r Porfa/Grass Cutting   £275.00
 • Un Llais Cymru / Aelodaeth/Membership 2016/17     £66.00
 • Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri – Llogi Neuadd/Hire of Hall     £90.00

15/45  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD /APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

E/33396 Amendments to design of dwelling Tir rhan o/Land part of Mr G R & M M approved under E/31960 Dryslwyn Uchaf,

Beynon Diwygiadau i ddyluniad annedd a Dryslwyn

gymeradwywyd o dan E/31960

Dim sylwadau / No comments

 E/33417 Agricultural Shed, Certificate Ysgwyn Fawr,

Mrs Rachel Buckman of Lawfulness – existing Capel Isaac

Sied Amaethyddol, Tystysgrif

Cyfreithlondeb – cyfredol

 Dim sylwadau / No comments

 15/46 CANIATÂD CYNLLUNIO /

Cynghorodd Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y caniatâd cynllunio canlynol / Carmarthenshire County Council advised on the planning decision on the following:

 Mr Mefin Davies, Crugmawr, Dryslwyn – Cymeradwyo Diwygiad Ansylweddol i (Ffenestri Velux) / Approval of Non-Material Amendment to E/31612 (Velux Windows)

15/47 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cynghorydd Sir Cefin Campbell y byddai’r Dreth Gyngor yn 3.85%.

Roedd pryder wedi’i mynegi bod 1000 o bobl ifanc yn gadael y sir bob blwyddyn, yn bennaf gan nad ydynt yn gallu fforddio prynu eu tai eu hunain. Bellach, mae’n fwriad gan y Cyngor i adeiladu/darparu 1000 o dai fforddiadwy dros y pum mlynedd nesaf – 200 y flwyddyn. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy adeiladu tai newydd fforddiadwy, adnewyddu tai gwag, prynu tai o’r sector preifat, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny lle mae’r angen mwyaf. Darparu rhagor o dai cyngor a chynnig system morgais sy’n cael ei rannu.

O ran y cynnig Hawl i Brynu, sydd ar waith ar hyn o bryd, y gobaith yw y byddai mwy o dai yn cael eu cadw at ddibenion rhent.

Yn dilyn gostyngiad o 1% yng nghyllideb Llywodraeth Cymru, mae wedi dod i’r amlwg y bydd cyllideb yr ysgolion yn aros yn niwtral dros y flwyddyn nesaf.

County Councillor Cefin Campbell advised that the Council Tax increase would be 3.85%.

Concern had been expressed that 1000 young people leave the county each year largely due to not being able to afford the purchase of their own home.  It is now the Councils intention to build/provide 1000 affordable homes over the next five years – 200/year.  This would be concluded by building new affordable homes, bringing empty houses back into use, buying homes from the private sector, especially in areas where most needed.  Supplying more council houses and offering the system of shared mortgage.

With regard to the Right to Buy offer currently in force it is hoped that more houses would be kept for rent purposes.

Following the Welsh Government budget reduction of 1%, it has emerged that the schools budget would be cash neutral over the next year.

15/48  CYMORTH/RHODDION ARIANNOL / FINANCIAL ASSISTANCE / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr o sefydliadau a oedd yn gofyn am gymorth ariannol i’r aelodau. Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd rhoi arian i’r canlynol:

A list of organisations requesting financial assistance was issued to members.  After discussion, it was resolved to donate funds to the following:

 • Neuadd Llangathen Village Hall £500.00
 • Menter Bro Dinefwr  £80.00
 • Cylch Meithrin/Ti a Fi (Cwrt Henri) £500.00
 • CFfI Sir Gâr/Carmarthenshire YFC £100.00
 • Ambiwlans Awyr Cymru/Wales Air Ambulance £100.00
 • Y Lloffwr £200.00
 • Ysgol Cwrt Henri £100.00
 • Radio Glangwili £200.00

Y clerc i drefnu i’r sieciau gael eu hanfon i’r sefydliadau perthnasol.

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

15/49 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Nodwyd bod llawer o sbwriel yn cael ei daflu ar ymyl y ffordd gan  Sgwar Dryslwyn i Sgwar Miltwn a hefyd o Sgwar Dryslwyn i pentref Cwrt Henri. Y clerc i adrodd.

It was noted that much litter was being strewn on the verges from Dryslwyn Square to Milton Square and also from Dryslwyn Square to Court Henry village.  The clerk to report.

2.  Tynnwyd sylw’r cyngor at y ffaith bod tipio anghyfreithlon wedi digwydd yn y coetir gerllaw . Y clerc i adrodd.

It was brought to the councils attention that fly tipping had occurred in the woodland area near Berllan Dywyll, Llangathen. The clerk to report.

3.  Roedd y clerc wedi cael galwad ffôn gan un o drigolion Broad Oak yn holi ynghylch Gorchmynion Gwarchod Coed yn y pentref. Roedd y clerc wedi rhoi’r wybodaeth berthnasol.

The clerk had received a telephone call from a Broad Oak resident enquiring about Tree Preservation Orders (TPO) in the village.  The clerk had supplied the required information.

 DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am

7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting together with the Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 17th May 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.