Cyfarfod Gorffenaf Key Information July 2022

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – cyfarfod/meeting 19/7/22

Presennol / Present: Cyng. Cllrs E. Rees, B. Jones, Ann Davies, E. Morgan, C. Moses

Hefyd yn presennol / In attendance : M. Rees. 

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs: L. Hughes, A. Davies and H. Jones

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.   There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

                                                                                                £

Trywydd (Cyfieithu / Translation) – Mai/May             41.26

Trywydd (Cyfieithu / Translation) – Gorffennaf/July              62.86

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf / July                                                        231.56

Awst / August                                                             231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses                                 81.83

Un Llais Cymru – Aelodaeth / Membership                 84.00

Ystafell Ddarllen Cwrt Henri – rhodd / donation          70.00

Neuadd Llangathen – rhodd / donation                         70.00

Cais TAW wedi’i gyflwyno / VAT claim submitted – £376.01

Lloyds Bank Mai /  May – £6774.85  Mehefin / June  £6152.39

Diffibriliwr , prisiau i’w harchwilio / Defibrillator, prices to be sourced 

Yn unol â’r rheoliadau, trafodwyd cynllun hyfforddi / in line with regulations, a training plan was discussed.

Cyfarfod nesaf/ next meeting:  20/9/22  yn / in Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri / Reading Room, Court Henry.

M Rees (clerc/clerk)

Council@llangathen.org.uk