Minutes – 17 Ionawr / January 2017

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 17 Ionawr 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 17th January 2017 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs M.Wynne, (cadeirydd/chair) , C. Moses, M. Williams, G. Davies, L.Hughes, H. James and E. Morgan.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

 

16/37 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. S. Collins.

16/38  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganwyd buddiant gan y Cyng. L. Hughes yn eitem rhif 10 ar yr agenda, rhif cofnodion 16/36 (4) sef  hen adeilad yr GPO.

Cllr. L. Hughes declared an interest in agenda item 5,  minute reference 16/36 (4) the old GPO building.

16/39  ADRODDIAD GAN SWYDDOG CYMORTH CYMUNEDOL YR HEDDLU/ REPORT BY PCSO

Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSO) methu bod yn bresennol yn y cyfarfod.

The PCSO (Police Community Support Officer) was unable to attend the meeting.

16/40 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. C. Moses fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Tachwedd 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne  and seconded by Cllr. C. Moses that the minutes of the meeting held on Tuesday, 15th November 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

16/41 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 16/31 (1) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd yr aelodau’n awyddus i gael cyfarfod safle â swyddogion ac asiantaethau, er mwyn trafod y mesurau diogelwch gofynnol y mae mawr eu hangen yn ardal Sgwâr Dryslwyn o’r A40. Gofynnodd y Cyng. Cefin Campbell i’r Clerc anfon e-bost ato yn gofyn am y cyfarfod hwn, a byddai’n mynd ar drywydd hyn gyda swyddogion yng Nghyngor Sir Gâr. Hefyd, byddai’r Clerc yn sganio gohebiaeth ar y mater hwn, ac yn ei hanfon at y Cyng. Campbell.

Gofynnwyd i’r Clerc roi gwybod i Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru nad oedd rhai o’r Llygaid Cathod yn effeithiol, a bod rhai o’r marciau wedi colli eu lliw.

Unwaith eto, teimlwyd bod angen gofyn i Lywodraeth Cymru am gopi o’r cynllun arfaethedig ar gyfer yr ardal hon, fel y nodwyd yn y neges e-bost ddyddiedig 25 Hydref 2016, i’w hanfon at yr aelodau.

Members are eager for a site meeting with officials and agencies in order to discuss the required safety measures much needed at the Dryslwyn Square section of the A40.  Cllr. Cefin Campbell requested that the clerk submit an e-mail to him requesting such a meeting which he will then follow up with officers at CCC.  Also, the clerk to scan and forward correspondence on this matter to Cllr. Campbell.

The clerk was requested to advise SWTRA that some of the Cats Eyes were not effective and that markings were faded.

It was deemed necessary, once again, to request from Welsh Government a copy of the design planned for this area, as stated in their e-mail dated 25th October 2016,  to be forwarded to members.

Cof. / Min 16/31 (2)   DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Gâr. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No information had been made available from Rosie Carmichael, CCC.  To be reviewed next meeting.

Cof. / Min 16/31 (3)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR / NOTICE BOARD, BROAD OAK

Y Clerc i drefnu bod Hysbysfwrdd Pren maint 6 x A4 ar i fyny yn cael ei archebu, ynghyd â phâr o byst.  Greenbarnes Ltd oedd y cwmni a ddewiswyd i ddarparu’r Hysbysfwrdd

The clerk to arrange for ordering a Man-made Timber Notice Board of a size 6 x A4 portrait together with a pair of posts.  Greenbarnes Ltd was the chosen company for supplying the Notice Board.

Cof. / Min.  16/31 (4) DIFFIBRILIWR / DIFIBRILLATOR

Ni chafwyd unrhyw wybodaeth.  I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No further information available.  To review at the next meeting.

Cof. / Min. 16/31 (5) ARHOSFAN BWS YN BROAD OAK / BUS SHELTER AT BROAD OAK

Byddai’r Cyng. C. Campbell yn trefnu bod gwybodaeth am grantiau ar gael yn y cyfarfod nesaf.

Cllr. C. Campbell would arrange for grant information to be made available at the next meeting.

Cof. / Min. 16/31 (6) ARCHWILYDD MEWNOL / INTERNAL AUDITOR

Roedd Mr David Morris wedi llofnodi a dychwelyd y Llythyr Ymgysylltu. Y Clerc i’w gadw ar ffeil.

Mr David Morris had signed and returned the Letter of Engagement.  The clerk to keep on file

Cof. / Min. 16/31 (7)  BONT RHWNG YR HAFOD A WERNDDU, CAPEL ISAAC / BRIDGE BETWEEN HAFOD AND WERNDDU, CAPEL ISAAC.

Roedd y bont wedi’i glanhau a’r gwaith wedi’i gwblhau.

The bridge has been cleaned and work completed.

Cof. / Min. 16/17 (10) ARWYDDION GWARTHEG / CATTLE CROSSING A40

Roedd Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y byddai’r gwaith o ddarparu arwyddion ar gyfer y groesfan i wartheg yn dechrau yn y flwyddyn newydd.

Welsh Government had confirmed that the delivery of signage for cattle crossing is planned to begin in the new year.

Cof. / Min. 16/17 (4) PERTHI WEDI TYFU’N WYLLT / OVERGROWN HEDGE, FELINDRE, DRYSLWYN.

Dywedwyd bod y berth ar un ochr o’r ffordd wedi cael ei thorri’n ôl, a bod systemau ar waith er mwyn cwblhau’r ochr arall.

It was reported that the hedge on one side of the road had been cut back and that systems were in place for the other side to completed.

Cof. / Min 16/36 (1) CYFARFODYDD YN NEUADD LLANGATHEN / MEETINGS IN LLANGATHEN HALL.

Cytunwyd yn unfrydol y dylai rhai o gyfarfodydd y Cyngor Cymuned gael eu cynnal yn Neuadd Llangathen. Byddai’r clerc yn trefnu hyn.

It was unanimously agreed that some of the Community Council meetings should be held in Llangathen Hall.  The clerk to arrange.

Cof. / Min 16/36 (2) COEDEN PINWYDDEN / Fir Tree, BROAD OAK

Ni chafwyd unrhyw ohebiaeth o bwys am y goeden.

No official notification had been received regarding the tree.

Cof. / Min 16/36 (3) PARKED CAR NEAR BRYNHYFRYD, DRYSLWYN

Gan nad oedd ateb wedi dod i law gan yr unigolyn sy’n byw ym Mrynhyfryd, byddai’r Clerc yn ysgrifennu eto gyda gwybodaeth fwy manwl am y car.

As no reply had been received from the resident of Brynhyfryd, the clerk to write again with more detailed information regarding the car.

Cof. / Min 16/36 (4)  HEN ADEILAD SWYDDFA BOST GYFFREDINOL AR YR A40, DRYSLWYN / OLD GPO BUILDING ALONG A40, DRYSWYN

Roedd y tirfeddiannwr wedi bod yn ddigon caredig i ymateb, gan roi adroddiad manwl ar hanes yr adeilad. Mae’r mater bellach yn nwylo ei asiant tir a’i gyfreithiwr. Dywedodd y byddai’r Cyngor Cymuned yn cael gwybod am unrhyw ddatblygiadau.

The landowner had kindly replied giving a detailed report on the history of the building.  The matter is now in the hands of his land agent and solicitor.  He advised that the community council will be kept informed.

 16/42  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

 1.  Community Council Elections Thursday, 4th May 2017 – Important information/timetable.

2.  CCC – Precept payment – £2333.33 – 28/12/16

3.  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru / Mid & West Wales Fire & Rescue Servies – information held update.

4.  Newyddion Diogelwch Cymunedol Sir Gâr / Carmarthenshire Community Safety News

Gan fod rhai negeseuon diogelwch pwysig iawn yn y cylchlythyr hwn, cytunwyd y dylai’r Clerc drefnu i’w arddangos ar wefan y gymuned ac ar yr hysbysfwrdd lleol.

 As there were some very important safety messages on this circular, it was agreed that the clerk should arrange for displaying on the community website and local notice board.

AON – information regarding Insurance Act 2015 which comes into force 12/8/16

5.  Lloyds Bank – Statement November 2016 – £8977.98

Statement Decemeber 2016 – £11282.37

6.  CCC – Gwahoddiad / Invitation 25/2/17 – Parêd Dewi Sant Caerfyrddin 2017

Brochures /  Circulars

1. Wicksteed Playgrounds

2. Clerks & Councils Direct

3. Chwarae dros Gymru / Play for Wales

4.  Greenbarnes

Requests for Financial Assistance

1.  Clwb Rygbi Llandeilo RFC

2.  Tenovus – gofal canser / cancer care

e-mail correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* The Draft Account and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 2016/Rheoliadau drafft Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2016

* Stronger Together: Healthy Homes for all

* Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) / Landfill Disposals Tax (Wales) Bill

* Welsh Government ‘well prepared to take on fiscal devolution responsibilities’ | Llywodraeth Cymru’n ‘paratoi’n dda i ymgymryd â datganoli cyllidol’

* Publication of principles and guidance for the appropriate use of non guaranteed hour arrangements in devolved public services.

* Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru / National Development Framework for Wales

* Ymgynghoriad ynglyn â newid enw’r Cynulliad Cenedlaethol / Consultation on changing the name of the National Assembly

* Yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) / Welsh Transport Appraisal Guidance (WelTAG).

* Christmas Greetings / Cyfarchion Nadolig

* Cylchlythyr Comisiynydd Pobl Hyn Cymru/Older People’s Commissioner for Wales’s Newsletter

* Swyddogol : Penodi Aelodau i Gymwesterau Cymru | Official : Appointment of Members to Qualifications Wales

* Equality and Human Rights Commission | Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

* Independent Remuneration Panel for Wales / Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

* Pensions Seminar Monday 16th January 2017 / ATGOFFA Seminar Bensiynau Dydd Llyn 16eg Ionawr 2017

* UK consultation on proposals to ban the use of plastic microbeads in cosmetics and personal care products

* Swyddogol : Penodi Cadeirydd ac Aelodau i Hybu Cig Cymru | Official : Appointment of Chair & Members to Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales

* Adolygiad o Ddyfroedd Ymdrochi Cymru 2017 – Ymgynghori Bathing Water Review in Wales 2017 – Consultation

* Battle’s Over – A Nation’s Tribute 100 years of Remembrance / 11th November 2018

* Training Opportunites from One Voice Wales / Cyfleoedd Hyfforddiant gan Un Llais Cymru

* Energise Wales Newsletter – January 2017 – Sector news, events and tender opportunities

* Buckingham Palace Garden Parties 2017 Garddwestau Palas Buckingham – Gwybodaeth / information forwarded to current chair.

Wendi Huggett  wendi.huggett@onevoicewales.org.uk

* Rhif Rhoi Gwybod Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales Report It Number

* Quarterly report to Councillors – Carmarthenshire Area Committee

* Cyfleoedd Rhwydweithio ar gyfer Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol | Networking Opportunities for the Future Generations Commissioner

* Swyddogol : Penodiadau cyhoeddus yng Nghymru | Official : Public Appointments in Wales

* One Voice Wales January Training / Hyfforddiant Ionawr Un Llais Cymru

Martin.Bull@wales.gsi.gov.uk

* Section 137 Expenditure: Limit for 2017-18 Martin.Bull@wales.gsi.gov.uk

Ross.Evans27@wales.gsi.gov.uk

* CFfDLC Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer | LDBCW Electoral Review: Policy and Practice

Lauren.Morrison1@wales.gsi.gov.uk

* Independent Remuneration Panel for Wales / Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support Business Wales

* Cyrsiau BOSS newydd ar gael / New BOSS courses available now

LlinEvans@carmarthenshire.gov.uk

* Cynghori’r Cyngor ynglyn â’i chyllid / Advising the Council on its budget – 6/12/16 Llinos Evans (Policy)

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

* Ymgynghori Ynghylch y Gyllideb 2017/20 – Budget Consultation 2017/20

luned.evans@unllaiscymru.org.uk

*  Croeso i fwletin gwybodaeth Un Llais Cymru / Welcome to One Voice Wales’ information bulletin.

* Bwletin Un Llais Cymru / One Voice Wales Bulletin

HMRC Business Help and Support Emails –   Information for employers on expenses and benefits

Payroll software and avoiding penalties

Planning Aid Wales joseph@planningaidwales.org.uk

* Community engagement network event

* Pre-application community consultation event

darren@darkolive.co.uk

* Warning on Procurement – from Clerk of Llandegla Community Council – forwarded to all Councillors

sianinwales@gmail.com

* Community council re-elections next year Siân Collins

SiEWilliams@carmarthenshire.gov.uk

* Carmarthenshire Event Organisers Circle/ Cylch Trefnwyr Digwyddiadau Sir Gar Sian E Williams

* Nia Stoakes NStoakes@carmarthenshire.gov.uk – Bwriad gan BT i gael gwared ar giosgau ffonau talu – Penderfyniad Drafft / Proposed Public Payphone removals by BT – Draft Decision Nia Stoakes

122 01558668209 PCO 1PCO CAPEL ISAAC LLANDEILO SA19 7UB Carmarthenshire County Council have received no representations regarding this specific Payphone.

Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk

* Etholiadau Cynghorau Cymunedau a Tref 2017 / Community and Town Council Elections 2017

e-mail 21/12/16 – y clerc i  rhoi posteri ar y gwefan cymunedol / the clerk to arrange for the posters to appear on the community website.

malcolmgartref@btinternet.com

Hanes y teulu Malcolm Llewellyn – \y clerc i ymateb gyda cyfeiriadau www.dyfedfhs.org.uk a www.carmarthenshire.gov.wales – the clerk to provide these addresses.

Reece Gritbins gritbin@reecesafety.co.uk

NOTICE for Parish Councils – Coldest winter for 5 years Reece Gritbins [gritbin@reecesafety.co.uk]

AlexHarries@carmarthenshire.gov.uk

Promoting Llangathen Community Council and its services Dewis Cymru

16/43  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Trywydd (Cyfieithu Ysgrifenedig) 29.57

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses 83.88

M Rees – Cyflog Mis Ionawr / January Salary          266.66

Swyddfa Archwilio Cymru / Wales Audit Office

Archwiliad o Gyfrifon 2015/2016 Audit Accounts 186.00

16/44  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

Mrs Anne-Marie Royal Proposed Building – Dry Muck Store Pentre Morgan
E / 34874 Adeilad Arfaethedig – Storfa Tail Sych Llandeilo
SA19 7AB
Dim gwrthwynebiadau  /No objections

 

Mr Colin Dawkins

E / 34728 To Widen Existing Agricultural Ffrwd y Drain

Gateway and Re-Surface Existing Track Llandeilo

Lledu Mynedfa Amaethyddol Bresennol

a Rhoi Arwyneb Newydd ar Lwybr Presennol SA19 6SA

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

Roedd Dr. Rhys Phillips wedi anfon ymlaen adroddiad gan LvW Highways ynghylch y cais hwn. Roedd yr adroddiad wedi cael ei anfon ymlaen at yr holl Gynghorwyr i’w sylw.

Cadarnhaodd y Cyng. C. Campbell ei fod yn dal i aros am yr adroddiad llawn gan Cyfoeth Naturiol Cymru a fyddai’n ei gynorthwyo i wneud ei benderfyniad ar y mater, gan gynnwys yr effaith ar yr amgylchedd a rheoli dwr tail.

Planning Application E / 34266 – Proposed Free Range Poultry Unit, Glanmyddyfi, Pentrefelin, Llandeilo.

Dr. Rhys Phillips had forwarded a report from LvW Highways regarding this application.  The report had been forwarded to all Councillors for their attention.

County Cllr. C. Campbell confirmed that he was still awaiting the full report from National Resources Wales which would assist him in making his decision on the matter, including the effect on the environment and effluent management.

16/45 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cyng. Campbell y byddai’r gyllideb yn cael ei chadarnhau cyn hir. Roedd disgwyl i’r costau fod yn niwtral o ganlyniad i gyllid a gafwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ffordd osgoi Llandeilo. Yn dilyn lobio mewn cyfarfodydd gan y Cyng. Edward Thomas, Llandeilo, ei hun, ac Adam Price AC, roedd disgwyl erbyn hyn i’r gwaith ar y ffordd osgoi ddechrau erbyn 2019.  Cadarnhawyd hyn gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, gyda chyllideb o £90 miliwn. Nid oedd penderfyniad wedi cael ei wneud ynghylch y llwybrau eto.

Roedd Llwybr Beiciau Caerfyrddin yn dod yn ei flaen, ac roedd y gwaith yn mynd rhagddo rhwng Abergwili a Nantgaredig, ac, er efallai y byddai ychydig o oedi ar adran Nantgaredig, roedd yn edrych yn debygol y byddai gwaith yn dechrau cyn hir yng Ngelli Aur.

Eglurodd y Cyng. Campbell ei farn ef a’r Cyng. Alun Lenny am y mater ynglyn â Jackie Thompson (blogiwr), a fu yn y wasg leol yn ddiweddar.

Cllr. Campbell advised that the budget would be decided on soon.  Costs are anticipated to be neutral due to funds having been received from Welsh Government.

Llandeilo by-pass.  Following the lobbying at meetings by himself, Cllr. Edward Thomas, Llandeilo and Adam Price AM, the by-pass is now forecasted to commence by 2019.  This had been confirmed by Ken Skates AM, Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure, with a budget of £90 million.  Routes were as yet to be decided on.

The Carmarthen Cycle Track was moving along positively with work well underway between Abergwili and Nantgaredig and although there may be a slight delay at the Nantgaredig section, it looks likely that work will soon commence at Gelli Aur.

Cllr. Campbell explained his and Cllr. Alun Lenny’s views on the Jackie Thompson (blogger) matter which had recently been reported in the local press.

16/46 GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2017 / 2018

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2017/2018 gan Gyngor Sir Gâr.

Nid oedd manylion costau “Goleuadau Troetffyrdd” ar gael, ond ar gyfer y flwyddyn flaenorol, y gost oedd £1668.98 (£1390.82 + £278.16 TAW).

Manylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2017/18 – sef £7.57 yr etholwr. Roedd 418 o etholwyr yn y plwyf.

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor)(Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer cymuned Llangathen 2017/18 oedd 262.41.

Ymchwiliwyd i Incwm a Gwariant Gwirioneddol y flwyddyn flaenorol, ynghyd â’r gyllideb/gwariant hyd at 16/1/17.

Ymchwiliwyd i’r holl wariant ac ystyriwyd y costau. Cytunwyd mai cynyddu’r praesept rywfaint fyddai’r ffordd orau ymlaen, yn ogystal â defnyddio arian wrth gefn a oedd eisoes ar gael pe byddai angen.

Cytunwyd y dylid cynyddu’r gofyniad praesept ar gyfer 2017/18 i £7,200.

Yn unol â hynny, llofnodwyd y ffurflen gan y Clerc, fel y Swyddog Ariannol Cyfrifol, a’r Cadeirydd. Byddai’r ffurflen yn cael ei hanfon ymlaen i Adran Adnoddau Cyngor Sir Gâr.

The precept requirement for 2017 / 2018 was requested by Carmarthenshire County Council.

Details of “Footway Lighting” charges for the financial year were unavailable but for the previous year were £1668.98 (£1390.82 + £278.16 VAT).

Details of Section 137 Expenditure Limit for 2017/18 – this being £7.57 per elector. There being 418 electors within the parish.

The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base )(Wales) Regulations 1995, the figure for the Llangathen community 2017/18 being 262.41

Actual Income and Expenditure for the previous year was examined as was the budget / expenditure to 16/1/17.

All areas of expenditure were explored and costs considered. It was agreed that a modest increase of the precept would be best practise and to use reserves already available should it be necessary.

It was resolved that the precept requirement for 2017/18 should  be increased to £7,200.

The clerk, as the Responsible Financial Officer  and  Chair duly signed the form which is to be forwarded to Resources Department, CCC.

16/47 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Cafwyd trafodaeth am gyflwr y priffyrdd, yn enwedig mewn ardaloedd amaethyddol, yn ystod misoedd y gaeaf ac yn ystod tywydd garw.

A discussion took place regarding the condition of highways, particularly in farming areas, and during winter months and inclement weather conditions.

2.  Codwyd pryderon am ddyfodol Plasty Gelli Aur.

Concerns were raised as to the future of Golden Grove Mansion.

3.  Roedd car wedi gyrru oddi ar y ffordd ger Sgwâr Milton, Dryslwyn. Yn ffodus, ni chafodd y fenyw ifanc ei hanafu. Roedd hi’n garedig iawn wedi rhoi gwybod i’r Clerc bod y fainc gerllaw wedi cael ei difrodi, a’i bod wedi rhoi gwybod i’w chwmni yswiriant am hynny. Byddai’n rhoi gwybod i’r Clerc am unrhyw benderfyniadau y byddai’r cwmni yswiriant yn eu gwneud.

A car had veered off the road near Milton Square, Dryslwyn.  Fortunately, the young lady was unharmed. She had very kindly informed the clerk that the nearby bench had been damaged for which she had informed her insurance company of. She will keep the clerk informed of any decisions made by the insurance company.

DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 21 Mawrth 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am 7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 21st March 2017 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

 

Dyddiad / Date………………………………….