Cyffwrdd â Bywyd

Bob blwyddyn mae dros 6,000 o bobl yng Nghymru yn cael ataliad ar y galon yn y gymuned a bydd llawer yn marw onibai y cânt gymorth cynnar.  Sefydlwyd Achub Bywyd Cymru i gynyddu nifer y bobl sy’n goroesi ataliad ar y galon yn y gymuned, Rydym nawr yn ceisio eich cefnogaeth i’n helpu i rannu’r neges bwysig hon er mwyn achub bywydau.

Croesawn y cyfle yma i drafod sut y gallwch chi ein cefnogi ni i annog eich cymuned i: 

  • Gynnal sesiwn hyfforddi adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) a sut i ddefnyddio di-ffib.
  • Brynu a gosod di-ffib yn y gymuned  ar gyfer y cyhoedd – efallai na fydd un di-ffib mewn  rhai cymunedau yn ddigonol.
  • Ddarparu cyfleoedd i rannu neges Achub Bywyd Cymru gyda’r cyhoedd.

Ymgyrch i esbonio be ddylai person ei wneud pe bai unigolyn yn digwydd cael ataliad ar y galon, yw Cyffwrdd â Bywyd. Mae ataliad ar y galon yn gyflwr lle mae’r galon yn stopio’n sydyn ac mae’r unigolyn yn disgyn yn anymwybodol. Rhaid dechrau CPR ar unwaith i bwmpio’r gwaed o amgylch y corff a defnyddio di-ffib i ailgychwyn y galon.

Mae ataliad ar y galon yn argyfwng meddygol unigrwy oherwydd nid yw’n bosib ei ragweld ac rhaid i unrhyw ymyraeth ddigwydd yn y munudau cyntaf. Nid oes sefyllfa feddygol arall sy’n dibynnu ar y fath ymyraeth gan y cyhoedd.

Dyma’r camau allweddol i gynyddu cyfradd y rhai sy’n goroesi ataliad ar y galon yw i sylwi’n fuan, gwneud CPR yn syth a diffibrillio prydlon. 

Yng Nghymru, mae oddeutu 80% o ataliadau ar y galon yn y gymuned yn digwydd yn y cartref a gallant ddigwydd i unrhyw un ar unrhyw adeg. Yn aml, mae llawer sy’n cael ataliad ar y galon yn ymddangos yn iach ac heb unrhyw salwch penodol.

Mae hyn yn pwysleisio’r ffaith y dylai pawb feddu ar sgiliau CPR i achub bywyd teulu, ffrindiau, cydweithwyr, cymydogion neu ddieithryn

Ein huchelgais yw i annog pawb yng Nghymru i ddeall yr angen i helpu pob un sy’n cael trawiad ar y galon, a chael y sgiliau a’r hyder i ddechrau’r CPR a defnyddio di-ffib.

Gwyddom fod llawer o’n cymunedau, wedi lleoli diffibriliwr mewn mannau cyhoeddus a phrysur. Ond mae llawer mwy i’w wneud ac felly rydym angen eich cefnogaeth chi.

I gael rhagor o wybodaeth sut y gall eich cymuned helpu, cysylltwch ag Achub Bywyd Cymru yn: achubbywycymru@wales.nhs.uk