Cyngor Cymuned Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 

 council@llangathen.org.uk  –   www.llangathen.org.uk  

Cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Lun, 24 Gorffennaf, 2023 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

The next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Monday, 24th  July 2023 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry. 

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7.  I dderbyn  a chymeradwyo parodied cyfrifon am 2022/2023 / To receive and approve the statement of accounts for 2022/2023

8.  Trafod a dderbyn Annual Governance Statement / To discuss and approve the Annual Governance Statement.

9.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment /Cyllid / Finance

10.  I ystyried ceisiadau cynllunio  / To discuss planning applications. www.carmarthenshire.gov.uk

11. Mabwysiadu Rheolau Sefydlog diwygiedig /To adopt revised Standing Orders

12.  Deffibriliwr / Defibrillator

13.  Taliadau i Aelodau Cynghorau Cymuned / tynnu allan / Payments to Members of           Community Council / opt out.

14. I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

15.  Unrhyw fater arall

     Any other business.

Bydd gwasanaeth ffôn ar gael i’r rhai na allant fynychu’n bersonol.A telephone service will be made available to those not able to attend in person