Agenda 21.9.21

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymuned Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21 Medi 2021 am 7.30yh, yn Yr Ysafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 20th September 2021 at 7.30 p.m in The Reading Room, Court Henry. 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  Adroddiad gan/Report by PCSO Louise Lewis

4. Adroddiad gan/Report by Rachel Carter, Local Places for Nature Officer

5.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

6.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

7.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

8.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

9. I dderbyn polisi / Adopt Policy  Cyfle Cyfartal / Equal Opportunity

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/02466 

10.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

11.  Unrhyw fater arall / Any other business

Cofnodion / Minutes, 20.7.2021

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 20 Gorffennaf 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th July 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

21/12 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs.  E. Rees, M. Williams, E. Morgan and C. Campbell.

21/13 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

21/14 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 18 Mai 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 18th May 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

21/15  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 20/53 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Roedd ateb wedi dod i law gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phryderon ynghylch llinellau gwyn wedi pylu ar gefnffordd yr A40. Roedd yn cadarnhau bod gwaith cynnal a chadw ac ailosod arwyneb wedi’i gynllunio ar gyfer y rhan honno o gefnffordd yr A40, a bod y gwaith yn amodol ar flaenoriaethu a’r cyllid a fyddai ar gael. Roedd gwaith hefyd wedi’i raglennu i unioni’r dirywiad lleol ac adnewyddu’r llinellau gwyn. Byddai’r gwaith yn cael ei wneud cyn gynted â phosibl, yn ddibynnol ar argaeledd contractwyr.

A reply had been received from Welsh Government regarding the concerns of faded white lines on the A40 trunk road.  They confirm that the section of the A40 trunk road is planned for resurfacing maintenance and is subject to prioritisation and available funding.  It is also programmed to rectify the localised deterioration and refresh the white lining.  Work to be carried out as soon as possible and is dependant upon contactor availability.

Cof/Min 20/53 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Roedd cynrychiolydd o CBRE (Cyfleustodau) wedi cysylltu â’r clerc ynghylch Adeilad Cyfnewid BT, Dryslwyn. Dywedodd fod y rheiliau ar ffin y ffens i gael eu hatgyweirio. Cadarnhawyd yn y cyfarfod bod hyn wedi cael ei wneud. At hynny, dywedodd y gwr bonheddig ei fod wedi gwneud amcangyfrif o’r gwaith gofynnol – paentio, ail-blastro rhai mannau – ac y byddai’n anfon hwn ymlaen at BT i’w gymeradwyo. Ar ôl cael ei gymeradwyo, byddai’r gwaith yn cael ei wneud.

A representative of CBRE (Utilities) had contacted the clerk regarding the BT Exchange Building, Dryslwyn.  He advised that the railings on the fence boundary were to be repaired.  It was confirmed in the meeting that this had been done.  Also, the gentleman advised that he had calculated an estimate of the works required – painting, re-plaster areas – and would be forwarding this to BT for approval.  Once approval was granted, then the work would be completed.

Cof/Min 20/53 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Nodwyd bod angen draen croesi newydd.  Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC

A new cross drain was called for at this location.  This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/53 (4) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

 Cof/Min 20/53 (6)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/53 (7) SBWRIEL / LITTER

Roedd neges gan Swyddog Amgylchedd Lleol CSC yn cadarnhau bod y mater dan reolaeth. Roedd y gwasanaethau glanhau mewn cysylltiad â’u contractwr enwebedig a, phan fyddent yn gallu gwneud y gwaith, yna byddai angen rhoi trefniadau ar waith gyda’r adran rheoli traffig i sicrhau systemau gwaith diogel. Roedd archeb am arwyddion Dim Sbwriel wedi ei gyflwyno, a byddai’r arwyddion yn cael eu gosod yn yr ardal wedi iddynt gyrraedd.

A message from CCC Local Environment Officer confirmed that the matter was in hand.  Cleansing services were in contact with their nominated contractor and when they were able to carry out the work than arrangements would need to put in place with traffic management to ensure safe systems of work.  An order for No Littering signs have been placed and will be erected in the area once received.

 Cof/Min 20/53 (10)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Mynegwyd pryder ynghylch y golau stryd unigol yn Felindre. Roedd y golau’n cael ei ddiffodd am tua 2am. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â CSC i ofyn am iddo gael ei adael ynghynn yn ystod y nos/yn gynnar yn y bore.

Concern was expressed with regard to the single street light in Felindre.  The light was being turned off at around 2am.  The clerk was asked to contact CCC to request that this be left on during the night/early morning.

Cof / Min 20/50  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Roedd y swydd wag wedi cael ei hysbysebu yn unol â chyfarwyddiadau CSC. Hyd hynny, nid oedd yr un ymateb swyddogol wedi dod i law, ond roedd un unigolyn wedi dangos diddordeb yn y swydd.

The vacancy had been advertised as per instructions from CCC.  To date there has been no official response but one person is showing an interest in the vacancy.

21/16  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* Llythyron o ddiolch/Thank you letters- Cyng/Cllr E Thomas Cadeirydd/Chair Royla British Legion Llandeilo (rhodd/donation)

Apêl Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin 2020/21/ Carmarthenshire County Council Chair’s Appeal

Un Llais Cymru / One Voice Wales

* AID WALES/ONE VOICE WALES ONLINE EVENT / DIGWYDDIAD AR-LEIN CYMORTH CYNLLUNIO CYMRU / UN LLAIS CYMRU

* Learning lessons from the community-led response to COVID-19 in Wales Survey- Live today 

* Mai | 19 May 2021 | Adfer o COVID-19 – galluogi arweinyddiaeth a phartneriaethau cymunedol allweddol | COVID recovery – enabling key community leadership and partnerships 

* PLANNING AID WALES/ONE VOICE WALES ONLINE EVENT / DIGWYDDIAD AR-LEIN CYMORTH CYNLLUNIO CYMRU / UN LLAIS CYMRU

* Programme for Government / Rhaglen Lywodraeth

* Consultation Launch 28 June 2021: – Consultation on Qualifications of Clerks in Wales Regulations / Lansio Ymgynghoriad 28 Mehefin 2021 – Ymgynghoriad ar Reoliadau Cymwysterau Clercod yng Nghymru 

* Summer of Fun / Haf o Hwyl – Comisiynydd Plant Cymru/Children’s Commissioner for Wales

* Conveyancing Fraud Awareness (leaflet)

* Whats App Scam…

* Mobile Phone Upgrade Scams are on the increase UK wide…

* Lleoedd Lleol ar gyfer Nature /  Local Places for Nature / 22/7/21 

* News update regarding significant changes to e-PIMS / Yr wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau sylweddol i e-PIMS

* Rachel Carter Local Places for Nature Officer – Cyflwyniad Rachel Carter Swyddog Lleoedd Lleol ar gyfer Nature – It was agreed to invite Ms Carter to the next Llanagathen Community Council meeting.

* Cylchlythyr Comisiynydd Pobl Hyn Cymru/ Older People’s Commissioner’s Newsletter

* Neighbourhood Watch – Free Webinars About Scams In July…

* Change Newsletter / Cylchlythyr Newid Hinsawdd

* Cylchlythyr Mehefin 2021 / June 2021 Newsletter

* Rhaglen Graddedigion Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru Gyfan – gwnewch gais nawr! – The All Wales Public Service Graduate Programme is back – apply now!

* UK Forestry Safe consultation goes live

* Cylchlythyr Diwygio Etholiadol Mehefin 2021 / Electoral Reform Newsletter June 2021

* CIC Hywel Dda Mis Gorffennaf / Hywel Dda CHC July newsletter 

* OPERATION LONDON BRIDGE

* COMMUNITY HEALTH LEAFLETS

* Carmarthenshire Area Committee Meeting / Pwyllgor Ardal Caerfyrddin – Bin Notice

* Local Dev Plan  

* Free Webinar – Local Places for Nature / Gweninar Rhad ac am Ddim – 22/7/21 2yp/pm

* Litter and dog fouling / Sbwriel a baw cwn – “am enghreifftiau o arfer da/mentrau gan Gynhorau Cymuned / Examples of good practice from Community Councils”

* One Voice Wales Innovative Practice Conference/ Cynhadledd Arfer Arloesol Un Llais Cymru 22/9/21

Cygor Sir Gar / Carmarthenshire County Council

* Actif 60+/ Actif 60+ Programme

* Bywyd Gwyllt yn eich Ward / Wildlife on your Ward profile. Wedi danfon ymlaen * Deaf Blind awareness session and further details

* Hate Crime and Mate Crime Training Dates

Welsh Government

* Rural Network News Round-up 2021 Issue 04; May 2021

* Compulsory Purchase Orders 

* Ending Physical Punishment in Wales Newsletter

*  Digital Inclusion – Bilingual information on Home Essentials from BT (Paul Davies / Homes)

* Government Consultation on a default 20mph speed limit (Paul Davies / Homes)

* Lleoedd Lleol ar gyfer Natur / Local Places for Nature – Llinos Evans (Policy)

   Fforwm Cyswllt – Liaison Forum – TCC Mewn Mannau Cheddars / CCTV In Public Spaces

* Eich Gwasanaeth Plismona – Eich Dewis / Your Policing Service – Your Choice

* Audit Wales – Deryck Evans – Annual Audit 

* Welsh Hearts – sign and share our petition to help save hearts in Wales 

* Virtual Summit – A Guide To Broadcasting Council Meetings – Thursday 29 July, 10am – Dan Beacher, Cloudy Group

* Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda University Health Board – Building a healthier future after COVID 19: Have your say / Dweud eich Dweud.

* Focus on Play – Community and town councils

21/17 CLERKS CONTRACT

Cafodd contract a chyflog y clerc eu cwblhau a’u cymeradwyo gan bawb.

The clerks contract and salary was finalised and approved by all.

21/18 CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£ 

Trywydd (Cyfieithu / Translation)

(Cof / Mins Mawrth /March) 51.55

(Cof / Mins Mai / May) 46.08

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf / July             231.56  

Awst / August 231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses             133.15

Cadarnhaodd y clerc fod hawliad TAW gwerth £418.17 wedi cael ei gyflwyno i Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 

The clerk confirmed that a VAT claim had been submitted to HM Revenue and Customs totalling £418.17

Lloyds Bank – May Statement £6531.83 June Statement £6481.83

21/18 GRIEVANCE POLICY /  POLISI IECHYD A DIOGELWCH / HEALTH & SAFETY POLICY

Roedd pob aelod wedi cael copïau o’r uchod a chytunwyd yn unfrydol i’w mabwysiadu. 

All members had received copies of the above and it was unanimously agreed to adopt these.

21/19    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

21/20 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted.  The clerk to advise CCC accordingly.

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

PL/01503 Installation of Air Source Heat Pump Felindre Court

(Retrospective) Dryslwyn

Gosod Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer SA32 8RJ

(Ôl-weithredol)

No concerns/objections

PL/02207 Installation of French Doors – First Felindre Court

Floor & Juliette Balcony Drylswyn

Gosod Drysau Ffrengig – Llawr SA32 8RJ

Cyntaf a Balconi Juliette

No concerns/objections

21/21 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Cafwyd trafodaeth ynghylch trafnidiaeth gyhoeddus a’r llwybrau ar gyfer bysiau gwasanaeth.

Credwyd nad oedd bysiau’n aros wrth gysgodfan Sgwâr Dryslwyn mwyach; fodd bynnag, nodwyd bod pobl yn dal i aros yno. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â CSC ynglyn â’r llwybr bysiau swyddogol. Trafodwyd hefyd y posibilrwydd o osod arhosfan/cysgodfan fysiau ger Swyddfa Bost Dryslwyn.

A discussion took place regarding the public transport and the routes for service buses.

It was believed that buses no longer stopped at the Dryslwyn Square shelter although it has been noted that people do wait at this location.  The clerk was asked to contact CCC regarding the official bus route.  It was also discussed the possibility of a bus stop/shelter near Dryslwyn Post Office.

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 21 Medi 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 21st September 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Key Information – meeting 21/9/21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – meeting 21/9/21

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 21 Medi 2021 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 20th July 2021, at The Reading Room, Court Henri.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses, E. Morgan, M. Williams  and/a E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk) and Mrs A. Davies

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes and C. Campbell hefyd/also PCSO Louise Lewis and Rachel Carter, Local Places for Nature Officer.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

£ 

Trywydd (Cyfieithu / Translation)   29.52

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Medi/September             231.56  

Hydref/October 231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses             103.73

EQUALITY & DIVERSITY POLICY 

It was unanimously agreed to adopt the above policy

Planning Applications PL/02331 & PL/02466 – it was agreed to inform CCC that members have no concerns or objections to these applications.

Cyfarfod nesaf/ next meeting 16/11/21

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177 

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Hysbysiad archwilio

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr 

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2021

1. Dyddiad cyhoeddi     6/8/21

2. Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH

Rhif Ffon: 01558668349  council@109.108.136.177 

Rhwng yr oriau o   3 yp  a  4yp  o ddydd Llun i ddydd Gwener 

Yn dechrau ar 20 Awst 2021 

Ac yn dod i ben ar 17 Medi 2021

3. O 20 Medi 2021, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:

∙ yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglyn â’r cyfrifon.

∙ yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor. 

Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9LJ.

4. Cynhelir yr archwiliad o dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 a Chod Ymarfer Archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.  

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

Llangathen Community Council

Financial year ending 31 March 2021

1. Date of announcement  6th August 2021

2. Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2021, these documents will be available on reasonable notice on application to:

M Rees, Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo. SA19 7UH 

Tel: 01558668349          council@109.108.136.177 

between the hours of   3pm  and 4pm  on Monday to Friday

commencing on 20 August 2021 

and ending on 17 September 2021

3. From 20 September 2021, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:

∙ the right to question the Auditor General about the accounts.

∙ the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.

The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 24 Cathedral Road Cardiff CF11 9LJ.

4. The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.  

Key Information – meeting 20/7/21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Key Information – meeting 20/7/21

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance Mrs M.Rees (clerc / clerk).

YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs.  E. Rees, M. Williams, E. Morgan and C. Campbell.

DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT 

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu

The following accounts were approved for payment 

£ 

Trywydd (Cyfieithu / Translation)

(Cof / Mins Mawrth /March) 51.55

(Cof / Mins Mai / May) 46.08

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 

Gorffennaf / July             231.56  

Awst / August 231.56

Costau’r Clerc / Clerks Expenses             133.15

CLERKS CONTRACT

The clerks contract and salary was finalised and approved by all.

GRIEVANCE POLICY /  POLISI IECHYD A DIOGELWCH / HEALTH & SAFETY POLICY

It was unanimously agreed to adopt the above policies

Planning Applications PL/01503 & PL/02207 – it was agreed to inform CCC that members have no concerns or objections to these applications.

Cyfarfod nesaf/ next meeting 14/9/21

M Rees (clerc/clerk)

Council@109.108.136.177 

AGM – 18.5.21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 18, 2021.  Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the Annual Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 18th May 2021. A virtual meeting using the format “Zoom” system .

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: B. Jones (chair) A. Davies, C. Moses, E. Morgan, M. Williams, L. Hughes and E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk

21/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllr. Cefin Campbell.

21/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol (Tachwedd 2020 – Mai 2021) cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Datganodd y Cyng. A. Davies ddiddordeb yn eitem 20/54 (2) yn Gohebiaeth ac eitem 20/55 (7) Cyfrifon i’w Talu. 

Over the previous year (November 2020 – May 2021) the following declaration of interest was registered:  

Cllr. A. Davies declared an interest in item 20/54 (2)  in correspondence and item 20/55 (7) Accounts for payment.

Cyfarfod mis Mai  2021/ May 2021 meeting

Cyng / Cllr A. Davies – eitem agenda / agenda item 6 – rhif cofnodion/minute reference 20/54 (2) a / and 20/55 (7) Donation to Royal British Legion / in memory of D T Davies OBE MM

21/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan Cyng. E. Rees fod cofnodion y Cyfarfod  Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Tachwedd 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. C. Moses  and seconded by Cllr. E. Rees that the minutes of the Annual Meeting held on 17th November 2020 be accepted as a correct record of the proceedings.

21/04  DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd copïau o’r cyfrifon wedi cael ei danfon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris. Yn dilyn trafodaeth am y cyfrifon, cynigiodd y  Cyng. E. Morgan, ac eiliwyd gan y Cyng. C. Moses y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.  

Copies of the accounts had been forwarded to Cllrs  for the year ended 31st March 2021.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. C. Moses that the statement of accounts be accepted as correct.  

21/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad.  

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments.  

21/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan y Cyng. M. Wynne y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. E. Rees and seconded by Cllr. B. Jones that it be approved by the council.

21/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris. Gan fod Mr Morris wedi cytuno’n ffurfiol i’r rôl hon ym mis Tachwedd 2020 (o ganlyniad i COVID-19), penderfynwyd mai’r peth gorau fyddai gofyn i Mr Morris gytuno’n swyddogol i’r rôl unwaith eto er mwyn i’r cyngor fod ‘nôl ar y llwybr cywir ar gyfer cael cytundebau blynyddol.  Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris.

It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  As Mr Morris had formally agreed to this role in November 2020 (due to COVID 19) it was deemed best to ask Mr Morris again for his official agreement to the role so that the council would be back on track to receiving annual agreements. The clerk to write to Mr Morris. 

21/08    PENODI CLERC/SWYDDOG ARIANNOL CYFRIFOL  /   APPOINT CLERK / RESPONSIBLE FINANCIAL OFFICER

Cytunwyd yn unfrydol i ailbenodi M. Rees yn Glerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol

It was unanimously agreed to re-appoint M. Rees as Clerk/RFO

21/09  AMODAU GWAITH Y CLERC  /  CLERKS WORKING CONDITIONS

Trafododd bawb y dogfennau canlynol:       

The following documents were discussed by all:

Contract Gwaith y Clerc              Y Swydd-ddisgrifiad                              Graddau Cyflog

Y Polisi Cwyn Gyflogaeth         Y Polisi Gwerthuso

Clerks Work Contract              Job Description                                     Pay Scales

Grievance Policy                     Appraisal Policy

Gan fod angen cael cyngor ar rai o’r eitemau hyn, cytunwyd yn unfrydol y dylai’r Cynghorwyr canlynol wneud trefniadau i gael yr wybodaeth briodol a chytuno arni gyda’r clerc: 

y Cyng. B. Jones, y Cyng. A Davies a’r Cyng. E. Rees

Ar yr adeg hon, diolchwyd i’r clerc am ei gwaith ac, yn gyfnewid am hyn, cynigiodd y clerc ei gwerthfawrogiad o’r cymorth yr oedd pob Cynghorydd yn ei roi iddi. 

As advice was needed on some of these items, it was unanimously agreed that the following Councillors make arrangements to obtain the appropriate information and agree with the clerk:

Cllr. B. Jones, Cllr. A Davies and Cllr. E. Rees

At this point the clerk was thanked for her work and in return the clerk offered her appreciation to the support every Councillor offered her.

21/09 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cynigiodd y Cyng. M. Williams y dylai’r Cyng. B. Jones gael ei ailethol yn gadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2021-2022 i ddod, ac eiliwyd hynny gan y Cyng. E. Morgan. Derbyniodd y Cyng. B. Jones y swydd yn briodol. Ar yr adeg hon diolchwyd o galon i’r Cyng. Jones am ei rôl o fod yn gadeirydd, a oedd eisoes wedi cael ei hymestyn o ganlyniad i COVID-19. 

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. E. Morgan that Cllr. B. Jones be re-elected as chairperson  for the coming 2021 / 2022 year.  Cllr. B. Jones duly accepted this position.  At this point Cllr. Jones was sincerely thanked for her role as chair which had already been extended due to COVID 19. 

21/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. B. Jones  bod y Cyng. E. Rees yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. E. Rees y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. B. Jones that Cllr. E. Rees be appointed as Vice Chairman.  Cllr. E. Rees accepted the post and thanked members.

21/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. L. Hughes y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerks) mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. L. Hughes to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

21/11  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. M. Williams

ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr. B. Jones a/and Cyng / Cllrs E. Rees

iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones

iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 17 Mai 2022.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 17th May 2022.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 18.5.21

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 18 Mai 2021. Cyfarfod rhithwir yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 18th May 2021. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones ( Cadeirydd / Chair), A. Davies,  E. Morgan, M. Williams, E. Rees, C. Moses and/a L. Hughes.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cyng. Sir/County Cllr. C. Campbell and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

20/49 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb 

There were no apologies for absence.

20/50  SWYDD WAG AR GYFER CYNGHORYDD/ COUNCILLOR VACANCY

Er tristwch mawr, yr oedd ymddiswyddiad Mike Wynne wedi dod i law’r cyngor. Bu Mike yn aelod gwerthfawr o Gyngor Cymuned Llangathen er mis Gorffennaf 2013.

Gofynnwyd i’r clerc anfon llythyr o werthfawrogiad ato. At hynny, y clerc i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y weithdrefn ar gyfer penodi Cynghorydd newydd. 

It was with sadness that the council had received the resignation of Mike Wynne.  Mike had been a valued member of Llangathen Community Council since July 2013.

The clerk was requested to forward a letter of appreciation.  Also, the clerk to contact CCC regarding the procedure for a Councillor replacement.

20/51 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Datganodd y Cyng. A. Davies ddiddordeb yn eitem 20/54 (2) yn Gohebiaeth ac eitem 20/55 (7) Cyfrifon i’w Talu. 

Cllr. A. Davies declared an interest in item 20/54 (2)  in correspondence and item 20/55 (7) Accounts for payment.

20/52 COFNODION / MINUTES 

Cynigiwyd gan Cyng. M. Williams ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 16 March 2021 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Williams and seconded by Cllr. E. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 16th March 2021 be accepted as a correct record of proceedings.

20/53  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 20/41 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch cefnffordd yr A40 yn ardal Sgwâr Dryslwyn. Roedd wyneb newydd wedi cael ei osod ar ddarn ohoni. Roedd y marciau gwyn ar y naill ochr a’r llall i’r darn dan sylw wedi pylu ac roedd angen eu hailbeintio. Y clerc i gysylltu ag Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru ynglyn â hyn. 

Dywedodd y Cyng. E. Morgan fod wyneb newydd ar fin cae ei osod ar y ffordd a arweiniai o Sgwâr Dryslwyn i Gwrt Henri. 

A discussion took place regarding the A40 trunk road,  in the Dryslwyn Square vicinity.  A section had been resurfaced. This left the white markings either side of the resurfaced section faded and in need of re-painting. The clerk to contact South Wales Trunk Road Agency regarding this.

Cllr. E. Morgan advised that the road leading from Dryslwyn Square to Court Henry as due to be re-surfaced soon.

Cof/Min 20/41 (2)  ADEILAD CYFNEWIDFA BT/ BT EXCHANGE BUILDING, DRYSLWYN

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu â BT eto ynglyn â golwg anniben yr ardal o amgylch adeilad Cyfnewidfa BT. 

The clerk was asked to contact BT again regarding the unkempt appearance surrounding the BT Exchange building.

Cof/Min 20/41 (3) ROAD CWMHARAD I/TO SARNAGOL

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC. Dywedwyd bod y cwlfert wedi cael ei glirio yn y safle hwn, ond nodwyd bod angen draen croesi newydd. 

It was reported that the culvert had been cleared at this site but it was noted that a new cross drain was called for. This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (6) ROAD FROM BROAD OAK TO CAPEL CROSS INN

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSG.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (7) FELINDRE – DRAEN  WEDI’I RHWYSTRO   / BLOCKED DRAIN

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwneud y gwaith angenrheidiol mewn perthynas â’r draen a oedd wedi’i rhwystro. 

CCC has carried out the necessary work regarding the block drain.

Cof/Min 20/28 (6)  FELINDRE –   TYLLAU / POT HOLES

Mae’r ardal hon ar restr cynnal a chadw CSC.

This area is on the CCC list for maintenance. 

Cof/Min 20/41 (7) SBWRIEL / LITTER

Roedd CSC wedi cadarnhau y byddai arwyddion yn cael eu gosod yn lleoliad Sgwâr Dryslwyn i Gastell Dryslwyn, ac y byddai gwaith glanhau yn mynd rhagddo. Y clerc i fynd ar drywydd hyn. Gan nad oedd unrhyw gamau wedi cael eu cymryd, gofynnwyd i’r clerc fynd ar drywydd y mater. 

CCC had confirmed that signs would be placed at the Dryslwyn Square to Dryslwyn Castle location and that a cleansing operation would take place. As no action had taken place the clerk was asked to follow up the matter.

Cof/Min 20/41 (8) CASTELL DRYSLWYN CASTLE

Roedd ymateb wedi dod gan CADW yn nodi mai cyfrifoldeb Cyngor Sir Caerfyrddin oedd y maes parcio wrth droed Castell Dryslwyn. Gan fod y cyfyngiadau symud yn cael eu llacio, penderfynwyd na fyddai angen cymryd unrhyw gamau pellach. 

A reply had been received from CADW in which they stated that the car park at the foot of Dryslwyn Castle was the responsibility of CCC.  As lockdown restrictions were being eased, it was deemed that no further action was required.

Cof/Min 20/48 (1)  THE OLD FORGE, BROAD OAK.

Roedd yr ardal wedi cael ei harchwilio, ac ymddangosai nad oedd yna broblem o ran dwr ffo oddi ar y briffordd. 

The area had been inspected and there appeared to be no problem regarding water run off from the highway.

Cof/Min 20/48 (3)  FELINDRE, STREET LIGHTING

Cynhaliwyd trafodaeth gyffredinol ynghylch goleuadau ffyrdd. Y clerc i wirio sefyllfa’r goleuadau yn Felindre. 

A general discussion took place regarding street lighting.  The clerk to check the lighting situation in Felindre.

20/54  GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

* Llythyron o ddiolch / thank you letters Cylch Meithrin Cwrt Henri /  Neuadd Llangathen Hall / Y Lloffwr / CFFi Sir Gar/ Carmarthenshire YFC / Ambiwlans Awyr Cymru / Wales Air Ambulance 

* Royal British Legion Llandeilo – Er cof/In Memory – D T Davies OBE MM 

 *Diwrnod Gweithwyr y GIG, Gofal Cymdeithasol & Rheng Flaen 5/7/21 – NHS, Social Care & Frontline Workers Day 5/7/21

* Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig

* HMRC – Important information for employers

* CCC – Road Closure – C2118, Penybanc, 

Un Llais Cymru/One Voice Wales

* Joint One Voice Wales/SLCC Event – 13/5/21 – Digwyddiad ar y Cyd Rhwng Un Llais Cymru/SLCC 

* Un Llais Cymru/One Voice Wales – Confirmation of Training Bookings – The Council as an Employer Module 3 / Local Government Finance Module 6

* Adnewyddu Cod Cefn Gwlad 2021 – Geiriad terfynol / Countryside Code refresh 2021 – Final wording

* Scam Awareness – Tesco Scam Calles

* Golley Slater – Keep Wales Safe/Reasons/Countering Vaccine Side Effects/Encouraging Second Dose

* Announcement: Compulsory Purchase / Cyhoeddiadau Polisi: Prynu Gorfodol

* Pwerau awdurdodau lleol i fasnachu / Consultation: Local authority power to trade

* Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 / Local Government and Elections (Wales) Act 2021

* Government Use Your Views Toolkit and QFC’s resources

* Change Newsletter – Mawrth/March 21

* NATURAL RESOURCES WALES: Appointment of Three Board Members

* 2021 State of Sector Survey 

* Asedau Cymunedol: ymchwil gyda’r trydydd sector, awdurdodau lleol a chynghorau cymuned a thref / Community Asset Transfer: research with the third sector, local authorities and community and town councils

* Electoral Newsletter – March / Newyddlen Etholiadol LlC – Mawrth

* Prince Philip, Duke of Edinburgh / Y Tywysog Philip, Dug Caeredin 

* Llanelli Mind Project

* Advisory Forum on Ageing (MAFA) – Welsh Government Race Equality Action Plan – consultation

* Introduction to Corporate Landlord’ *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Introduction to Corporate Landlord’ *FREE for Welsh Public Sector

* Joint One Voice Wales/ SLCC event – 13/5/21 Digwyddiad ar y Cyd rhwng Un Llais Cymru / SLCC

* April/ MAY 2021 – Remote training sessions that are taking place in April / ATGOFFA – EBRILL / MAI 2021 – Sesiynau hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Ebrill / Mai

* SWYDDOGOL / OFFICIAL Telephone Scams poster

* Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel / Get Help Stay Safe Leaflet 

* Electoral Reform Newsleter April 2021

* WORKPLACES & CIVILITY IN PUBLIC LIFE – Monday 24th May – invitation 

* – COVID recovery – enabling key community leadership and partnerships / Atgof – Adfer o COVID-19 – galluogi arweinyddiaeth a phartneriaethau cymunedol allowed

* Back to Community Life and One Voice Wales event 19th May 3pm

* Strategic Asset Management Leadership’ *AM DDIM i Sector Cyhoeddus Cymru / ‘Strategic Asset Management Leadership’ *FREE for Welsh Public Sector

CSG/CCC

* Nodiadau Natur Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Nature Notes * Ffioedd am Gladdu Plant 2021/2022 Child Burial Fees 2021/2022

* Cau Ffordd dros dro U4040 Llandeilo ger Rhiw’r Adar a C2152 ger Glandwr / Temporary Road Closure U4040 Llandeilo near Rhiw’r Adar & C2152 Llandeilo, near Glandwr

* ROAD CLOSURE – U4044 MOUNT ROAD, LLANGATHEN, SA32 8QD 

* Bwrdd Iechyd Prigysgol Hywel Dda University Health Board – Asesiad o Anghenion Fferyllol/ Pharmaceutical Needs Assessment

* Credit Information For Your Community

* Alzheimer’s Society quarterly update

* West Wales Rail Consultation

* Cyfrifiad 2021 Diolch – Census 2021 Thank you

* Glasdon

20/55  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT / CYLLID / FINANCE

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

Internal Auditor 200.00

Trywydd (Cyfieithu / Translation)   22.90

BHIB (Yswiriant / Insurance) 390.90

Cyflog y Clerc / Clerks Salary 275.00

Costau’r Clerc / Clerks Expenses 118.11

Creative Bridal (rheoli gwefan, to replace 

out of date cheque/ website Management, to 

replace out of date cheque) 330.00

Royal British Legion Llandeilo – Er cof/In Memory

D T Davies OBE MM  – Rhodd/Donation   50.00

Derbyniwyd / Received – 

CSG/CCC – Precept advice note – £2400

Lloyds Bank – Statement April 2021 – £7868.74

20/56    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

20/35 CANIATÂD CYNLLUNIO / APPROVED PLANNING

Cynghorodd Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y caniatâd cynllunio canlynol / Carmarthenshire County Council advised on the planning decision on the following:

PL/01272 – Llwynonnen, Dryslwyn SA32 8RJ – Garej Ddomestig/Gweithdy Domestig Atodol / Ancillary domestic garage/workshop

PL/01407 – Dolcoed, Capel Isaac SA19 7UL – Portsh mynedfa ar gefn y gegin / Entrance porch to rear of kitchen

PL/00772 – Cadfan Farm, Broad Oak – Adeiladau amaethyddol / Agricultural Buildings

20/57 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cadarnhaodd y Cyng. Cefin Campbell ei fod wedi sicrhau sedd yn dilyn yr etholiadau diweddar, a’i fod ‘nawr yn aelod o’r Senedd. Roedd yr holl aelodau a’r clerc yn falch iawn o’i longyfarch ar ei gyflawniad. 

Cadarnhaodd y Cyng. Campbell ei fwriad i barhau’n Gynghorydd Sir tan y mis Mai canlynol, pan fyddai etholiad arall yn cael ei gynnal. Roedd wedi rhoi’r gorau i’w rôl o fod yn Aelod o’r Bwrdd Gweithredol ar gyfer Cymunedau a Materion Gwledig. Byddai’r Cyng. Ann Davies, Llanarthne yn ymgymryd â’r swydd hon.

Gadawodd y Cynghorydd Campbell y cyfarfod am 8.15pm

Cllr. Cefin Campbell confirmed that following the recent elections, he had been successful in securing a seat and was now a member of the Senedd.  At this point all members and the clerk were delighted to congratulate him on his accomplishment .   

Cllr. Campbell confirmed that it was his intention to continue as County Councillor until next May when further elections would be taking place.  He has renounced his role as Executive Board Member for Communities and Rural Affairs. Cllr. Ann Davies, Llanarthney will now take up this position.

Cllr. Campbell left the meeting at 8.15pm

20/58 REQUEST FOR CODE OF CONDUCT DATA

Roedd cais am hyfforddiant ar y cod ymddygiad a datganiadau o fuddiant wedi dod i law gan Ddirprwy Swyddog Monitro Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd y clerc wedi cyflwyno’r wybodaeth ofynnol ar 28/4/21. 

A request for code of conduct training and declarations of interest had been received from CCC Deputy Monitoring Officer.  The clerk submitted the required information on 28/4/21.

20/59 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

 DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ar 20 July 2021. Byddai’r lleoliad yn dibynnu ar y canllawiau ynghylch COVID.

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 20th July 2021. Location will be subject to COVID guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Agenda 20.7.21

LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cyfarfod  o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 20 Gorffennaf 2021 am 7.30 ar Zoom

The next meeting of Llangathen Community Council will be held on Tuesday 20th July 2021 at 7.30pm on Zoom.

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol / To receive declarations of interest 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.  Diogelwch y Ffyrdd – A40  /  Road Safety – A40 

6.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth / To read and consider correspondence.

7. Cadarnhau Contract a Chyflog y Clerc / To confirm the clerks contract and salary

8.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

9.  I derbyn  Polisïau /Adopt Policies – Polisi Cwynio / Grievance Policy, Polisi Iechyd a Diogelwch / Health & Safety Policy

10.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. PL/02207 

11.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr /To receive the County Councillors report.

12.  Unrhyw fater arall / Any other business