AGENDA – Ionawr / January 2021

Cyngor Cymuned Llangathen / Llangathen Community Council

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19 Ionawr, 2021 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 18 Ionawr.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th January 2021 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 18th January.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb / To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.  /To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf. / To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion. / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth. / To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  To discuss planning applications.

8.  Deffibriliwr / Defibrillator

9.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr. To receive the County Councillors report.

10.  Y praesept ar gyfer 2021/2022./  The precept requirement for 2021/2022

12.  Unrhyw fater arall / Any other business

Cyffwrdd â Bywyd

Bob blwyddyn mae dros 6,000 o bobl yng Nghymru yn cael ataliad ar y galon yn y gymuned a bydd llawer yn marw onibai y cânt gymorth cynnar.  Sefydlwyd Achub Bywyd Cymru i gynyddu nifer y bobl sy’n goroesi ataliad ar y galon yn y gymuned, Rydym nawr yn ceisio eich cefnogaeth i’n helpu i rannu’r neges bwysig hon er mwyn achub bywydau.

Croesawn y cyfle yma i drafod sut y gallwch chi ein cefnogi ni i annog eich cymuned i: 

 • Gynnal sesiwn hyfforddi adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) a sut i ddefnyddio di-ffib.
 • Brynu a gosod di-ffib yn y gymuned  ar gyfer y cyhoedd – efallai na fydd un di-ffib mewn  rhai cymunedau yn ddigonol.
 • Ddarparu cyfleoedd i rannu neges Achub Bywyd Cymru gyda’r cyhoedd.

Ymgyrch i esbonio be ddylai person ei wneud pe bai unigolyn yn digwydd cael ataliad ar y galon, yw Cyffwrdd â Bywyd. Mae ataliad ar y galon yn gyflwr lle mae’r galon yn stopio’n sydyn ac mae’r unigolyn yn disgyn yn anymwybodol. Rhaid dechrau CPR ar unwaith i bwmpio’r gwaed o amgylch y corff a defnyddio di-ffib i ailgychwyn y galon.

Mae ataliad ar y galon yn argyfwng meddygol unigrwy oherwydd nid yw’n bosib ei ragweld ac rhaid i unrhyw ymyraeth ddigwydd yn y munudau cyntaf. Nid oes sefyllfa feddygol arall sy’n dibynnu ar y fath ymyraeth gan y cyhoedd.

Dyma’r camau allweddol i gynyddu cyfradd y rhai sy’n goroesi ataliad ar y galon yw i sylwi’n fuan, gwneud CPR yn syth a diffibrillio prydlon. 

Yng Nghymru, mae oddeutu 80% o ataliadau ar y galon yn y gymuned yn digwydd yn y cartref a gallant ddigwydd i unrhyw un ar unrhyw adeg. Yn aml, mae llawer sy’n cael ataliad ar y galon yn ymddangos yn iach ac heb unrhyw salwch penodol.

Mae hyn yn pwysleisio’r ffaith y dylai pawb feddu ar sgiliau CPR i achub bywyd teulu, ffrindiau, cydweithwyr, cymydogion neu ddieithryn

Ein huchelgais yw i annog pawb yng Nghymru i ddeall yr angen i helpu pob un sy’n cael trawiad ar y galon, a chael y sgiliau a’r hyder i ddechrau’r CPR a defnyddio di-ffib.

Gwyddom fod llawer o’n cymunedau, wedi lleoli diffibriliwr mewn mannau cyhoeddus a phrysur. Ond mae llawer mwy i’w wneud ac felly rydym angen eich cefnogaeth chi.

I gael rhagor o wybodaeth sut y gall eich cymuned helpu, cysylltwch ag Achub Bywyd Cymru yn: achubbywycymru@wales.nhs.uk

Touch Someone’s Life

Every year over 6,000 people in Wales will have a cardiac arrest in the community and many will die without some simple and easy to learn interventions. Save a Life Cymru; established to increase the number of people who survive a cardiac arrest in the community; is seeking your support to help us share this important lifesaving message. 

We would welcome this opportunity to discuss how your community can support us by: 

 • Watching our training video on: https://gov.wales/save-a-life-cymru 
 • Holding a Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and defibrillator training session. 
 • Purchasing and installing a public access defibrillator – one defib might not be sufficient for some communities.
 • Creating a public announcement for your community.

Touch Someone’s Life, a public information campaign, explains what any person should do in the event of a cardiac arrest (a condition where the heart suddenly stops working and the person becomes unconscious). CPR must be started immediately to pump blood around the body and a defibrillator used to restart the heart.  

The unpredictable and time-sensitive nature of cardiac arrest in the community makes it a unique medical emergency. There is no other medical situation that relies on such community intervention.

The key to improving survival rate is to follow the chain of survival for early bystander recognition, early CPR and early defibrillation.

Around 80% of community cardiac arrests in Wales happen in peoples’ homes and can happen to anyone at any time. Many who experience a cardiac arrest often appear healthy with no known risk factors. 

This emphasises the importance for everyone to have CPR skills to help save family, friends, colleagues, neighbours or a stranger. 

Our ambition is to create cultural change across Wales so that everyone  understands the urgent need to help anyone experiencing a cardiac arrest, as well as having the skills and confidence to start CPR and defibrillation. 

We know that some communities, businesses, shopping centres, train stations and places with high footfall in Wales have equipped their location with a defibrillator. There is more than needs to be done and we urgently need your help and support. 

For further information about how your community is able to help please contact Save a Life Cymru at: SaveALifeCymru@wales.nhs.uk 

Cofnodion / Minutes, 21 Mai / 21st May 2019

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth  Mai 21, 2019 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 21st May 2019, at the Reading Rooms, Court Henry.

Presennol / Present:  Cyng/Cllrs.: A. Davies,  (chair), M. Wynne, B.Jones, C. Moses and E. Rees.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

19/01  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. E. Morgan, M. Williams  a/and L.Hughes.

19/02 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Dros y flwyddyn flaenorol, cofrestrwyd y datganiadau o fuddiant canlynol:  

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:  

Cyfarfod mis Tachwedd / September meeting 2018

 • Cyng /Cllr. C. Moses – eitem agenda/agenda item 18/37 – Cynllunio/Planning E/37952

Cyfarfod mis Mawrth / March meeting 2019

 • Cyng / Cllr. M. Williams – eitem agenda/ agenda item  18/60 Cylch Meithrin Cwrt Henri
 • Cyng / Cllr. B. Jones – eitem agenda/ agenda item 18/60 – Ysgol Cwrt Henri a/and Neuadd Llangathen Hall
 • Cyng / Cllr. C. Moses – eitem agenda/ agenda item 18/60 – Neuadd Llangathen Hall
 • Cyng / Cllr. A. Davies – eitem agenda/ agenda item 18/60 – Capel Cross Inn Chapel

19/03 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne fod cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Mai 2018 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. B. Jones  and seconded by Cllr. M. Wynne that the minutes of the 2018 Annual General Meeting held on 15th May 2018 be accepted as a correct record of the proceedings.

19/04 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Dosbarthwyd a thrafodwyd copïau o’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Cynigiwyd gan y Cyng. C. Moses, ac eiliwyd gan y Cyng. A. Davies y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.  

Copies of the accounts were circulated and discussed for the year ended 31st March 2019.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. A. Davies that the statement of accounts be accepted as correct.  

19/05 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad. Llofnododd y Cadeirydd yr atodlen fel yr oedd yn briodol. 

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments.  The chair duly signed the schedule.

19/06 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. B. Jones and seconded by Cllr. E. Rees that it be approved by the council.

19/07 PENODI ARCHWILYDD MEWNOL / APPOINTMENT OF INTERNAL AUDITOR

Penderfynwyd y dylid parhau i ymgymryd â gwasanaethau’r archwilydd mewnol, sef Mr D Morris. Y clerc i ysgrifennu at Mr Morris i ofyn a fyddai’n fodlon parhau â’r gwaith.

It was resolved that the services of the internal auditor Mr D Morris be continued.  The clerk to write to Mr Morris in order to establish if he was happy to continue.

19/08 PENODI CADEIRYDD / APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cynigiodd y Cyng. A. Davies y dylai’r Cyng. B. Jones ymgymryd â rôl y Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn 2019-2020, ac eiliwyd y cynnig hwnnw gan y Cyng. M. Wynne. Derbyniodd y Cyng. Jones y swydd.  Diolchodd Cyng. A. Davies am ei waith cydwybodol yn ystod y flwyddyn flaenorol.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. M. Wynne that Cllr. B. Jones takes up the role as chair for the coming 2019 / 2020 year.  Cllr. Jones duly accepted this position.  She thanked Cllr. Ann Davies for her work and commitment as chair for the previous year. 

19/09 PENODI IS-CADEIRYDD / APPOINTMENT OF VICE CHAIR 

Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies ac eiliwyd gan y Cyng. C. Moses  bod y Cyng. M. Wynne yn cael ei benodi’n Is-Gadeirydd.  Derbyniodd Cyng. M. Wynne y swydd a diolchodd i’r aelodau.

It was proposed by Cllr. A. Davies and seconded by Cllr. C. Moses that Cllr. M. Wynne be appointed as Vice Chairman.  Cllr. M. Wynne accepted the post and thanked members.

19/10 AELODAETH / MEMBERSHIP AFFILIATION

Cynigiwyd gan y Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan y Cyng. E. Rees y dylai’r pwyllgor barhau â’i aelodaeth o Un Llais Cymru ac hefyd SLCC (Society of Local Council Clerds) mai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd ddylai fod y cynghorwyr enwebedig i’w cynrychioli yng nghyfarfodydd chwarterol y pwyllgor ardal. Nhw hefyd ddylai gael y cylchlythyrau, y bwletinau a’r hysbysiadau am gyfarfodydd ac ati.  

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. E. Rees to continue affiliation to Un Llais Cymru and SLCC (Society for Local Council Clerks) and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc.

19/11  PENODI CYNRYCHIOLWYR AR GYFER AMRYWIOL GYRFF / TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

 • i.  Ystafell Ddarllen Cwrt Henri Reading Room  –  Cyng. / Cllr. M. Williams
 • ii. Un Llais Cymru – Cyng. / Cllr. B. Jones a/and M. Wynne
 • iii. Ysgol Cwrt Henri School – Cyng / Cllr. B. Jones
 • iv.  Neuadd Llangathen Hall – Cyng. / Cllr. C. Moses

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 19 Mai 2020.

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday, 19th May 2020.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 22 Medi / 22nd September 2020

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 22 Medi 2020. Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 22nd September 2020. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  C. Moses, E. Morgan, E. Rees, L. Hughes a/and M. Wynne.

Hefyd yn presennol / In attendance  Cyng. Sir/County Cllr. C. Campbell and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

19/88 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllr.  M. Williams.

19/89 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. / There were no declarations of interest.

19/90 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. B. Jones ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 28 Gorffennaf 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. B.Jones and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Tuesday, 28th July 2020 be accepted as a correct record of proceedings.

Cynigiwyd gan Cyng. E. Morgan ac eiliwyd gan Cyng. L. Hughes  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Iau 27 Awst 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. L. Hughes that the minutes of the meeting held on Thursday 27th August 2020 be accepted as a correct record of proceedings.

19/91  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/69 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Cllr. C. Campbell advised that Adam Price AC/AM and Jonathan Edwards AS/MP, Carmarthen East & Dinefwr had forwarded their concerns and recommendations to Welsh Government regarding safety measures along the A40 Carmarthen to Llandeilo.  

It was also noted that despite notifying SWTRA on several occasions regarding a depression in the road near Dryslwyn Square no remedial work had been carried out.  Cllr. Morgan and the clerk to notify them once again.

 Cof/Min 19/86 FOOD BANK – LLANGATHEN

On the 10th September 2020, Cllrs. Cefin Campbell, Beryl Jones and Ann Davies arranged for the collection of food items at Llangathen Hall.  Contributions were received from and will be donated to the areas of Llangathen, Broad Oak, Court Henry and Dryslwyn.   They were overwhelmed with the excellent response from the community.  The response was exceptional and it was a very successful evening, something that might well be repeated.

19/92 GWEFAN / WEBSITE 

In order to comply with the accessibility regulations, the clerk to contact the web manager responsible for administrating www.llangathen.org.uk for advise. 

19/93  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 • Internal Auditor £200.00
 • Website Manager £330.00
 • Clerc/Clerk- Cyflog Mis Medi / September Salary £275.00
 • Cler/Clerk – Costau’r Clerc / Clerks Expenses £107.78

19/94 CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted:

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD / APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

PL/00030 Garage/Outbuilding Llygad yr Haul

Capel Isaac

Llandeilo

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

PL/00180 One Planet Development Dwelling with Easting 259280

associated Agricultural and Domestic Northing 224626

Buildings and Drainage Works, including Land near Capel 

Compost Toilet, Greenhouse and Dog and Isaac

Horse Training Area.

Methu cefnogi / Unable to support 

19/95    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

19/96 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cllr. Cefin Campbell gave an up date on the county’s field hospitals – Selwyn Samuel Centre, Carmarthen and Llanelli Leisure Centres.

COVID 19 -Carmarthenshire was now regarding as an area of concern.

Cllr. Campbell reiterated the success of the Food Bank collection that had recently been organised in Llangathen that would help those suffering from the COVID 19 pandemic.

Broad band – Cllr. Campbell brought to the attention of council the efforts CCC were taking in order to better the Broadband connection in rural areas.  Letters had been sent out to the rural community requesting that they register their interest with Welsh Government regarding this.

19/97 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Street light not working in Llangathen.  Clerk to report

2.  Felindre.  It has been reported that the drains need cleaning before winter sets in.  Also patching only had been carried out on potholes.  Cllr. E. Morgan to look into the issue.

3.  Court Henry.  It had been reported that the speed limit of 30 mph did not register on vehicles fitted with speed notification technology.  The clerk to report to CCC.

4. BT Exchange Building, Dryslwyn Square.  It was reported that the building is of an unkempt appearance, chipping render and paint, overgrown  and with boundary fencing unsafe.  The clerk to report. 

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council will be held on 17th November 2020. Location will be subject to lockdown guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

AGENDA – Tachwedd / November 2020

Annwyl Syr/Madam  /  Dear Sir/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf  gyda’r Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Tachwedd, 2020 am 8.00 . .  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 16 Tachwedd 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting together with the Annual  Meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday 17th November 2020 at 8.00 p.m. This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 16th November 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

AGENDA CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE Annual Meeting

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. / To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. / To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf. / To confirm the minutes of the 2019 Annual Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am / To receive and approve the statement of                

     2019 / 2020. Adolygu’r asesiad risg accounts for 2019 / 2020. Review of Risk Assessment.

5.  Trafod a chymeradwyo’r Annual Governance Statement. / To discuss and approve the Annual Governance Statement

6.  I drafod uno aelodaeth  am  2020 / 2021.  / To discuss membership affiliation for 2020/ 2021.

7.  Cymeradwyo’r archwilydd mewnol ar gyfer 2020/2021. / To approve internal auditor for 2020/2021

8.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn / To appoint: Chairman and Vice-

      2020 / 2021. chairman for the year 2020 / 2021

9.    Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2020 / 2021.  / Representatives for various organisations for  year 2020 /2021

AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb/To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest/I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf /To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion / To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth/ To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.  www.carmarthenshire.gov.wales 

     To discuss planning applications. 

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr/ To receive the County Councillors report.

9.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol/To consider applications for financial assistance

10.  Unrhyw fater arall /  Any other business

Cofnodion / Minutes, 27 Awst / 27 August 2020

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Iau , 27 Awst 2020. Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Thursday evening, 27th August 2020. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  C. Moses, L. Hughes a/and M. Wynne.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk).

19/78 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllrs.  M. Williams, M. Wynne, L. Hughes, E. Rees a/and C. Campbell.

19/79 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

19/80 COFNODION / MINUTES

19/81 DATGANIAD O GYFRIFON / STATEMENT OF ACCOUNTS

Roedd copïau o’r cyfrifon wedi cael ei danfon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020.  Roedd y rhain wedi’u harchwilio gan Mr D. G. Morris.  Cynigiwyd gan y Cyng. C. Moses, ac eiliwyd gan y Cyng. A. Davies y dylid derbyn bod y datganiad o gyfrifon yn gywir.  

Copies of the accounts had been forwarded to Cllrs  for the year ended 31st March 2020.  These had been audited by Mr D.G.Morris.  Following a discussion regarding the accounts, it was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. B. Jones that the statement of accounts be accepted as correct.  

19/82 ASESIAD RISG / RISK ASSESSMENT

Trafodwyd yr Asesiad Risg a chytunwyd yn unfrydol y dylai pob cofnod barhau heb unrhyw ddiwygiad.  

The Risk Assessment was discussed and it was unanimously agreed that all entries should remain with no amendments.  

19/83 DATGANIAD LLYWODRAETHU BLYNYDDOL / ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

Darllenwyd yn uchel y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac fe’i trafodwyd gan yr aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng. C. Moses ac eiliwyd gan y Cyng. A. Davies y dylai gael ei gymeradwyo gan y cyngor.

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. C. Moses and seconded by Cllr. A. Davies that it be approved by the council.

19/84 MANNAU NATURE GARDD /PILI PALA / LOCAL PLACES FOR NATURE / BUTTERFLY GARDEN. 

Cllr. B. Jones confirmed that all flowers etc had now been planted in the green, Broad Oak.  It was decided that the raised beds would not fit in with the area and these were therefore returned to Keep Wales Tidy.  There are a good selection of gardening tools which will be used for the flower maintenance. Bird feeders will be placed later in the season.  Cllr. Jones was thanked for her input in this project.  

19/85 MAINC / BENCH – BROAD OAK

The Amberol Bench had been delivered and this was put into position by Cllr. C. Moses, who was thanked for his work.  

19/86 FOOD BANKS

The distribution of food to people being affected by the Covid 19 pandemic was once again discussed.  The collection point would be Llangathen Hall.  Cllr. Cefin Campbell would provide a template for a leaflet to enable these to be distributed.  The Dryslwyn Community Shop would be asked to promote the event on their website and Facebook page.  

19/87   GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE 

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

 CCC – (policy) – Ymgynhoriad Cofebau / Monument Consultation

 Un Llais Cymru / One Voice Wales – Diweddariad am y Coronafeirws gan CLILC / WLGA Coronavirus update

 Llandeilo Chicken Shed 

 CCC – details of precept credit £2400 – 26/8/20

 CCC – Emergency Road Closure C2145, Llangathen

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council would take place on Tuesday, 22nd September 2020. The meeting will take place subject to government regulations. 

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

Cofnodion / Minutes, 28 Gorffennaf / 28th July 2020

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN  / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL
 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 28 Gorffennaf 2020. Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 28th July 2020. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  C. Moses, L. Hughes a/and M. Wynne.

Hefyd yn presennol / In attendance  County Cllr. Cefin Campbell and Mrs M.Rees (clerc / clerk).

19/66  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllrs.  M. Williams, E. Morgan a/and E. Rees

19/67 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

19/68 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. A. Davies  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 9 mehefin 2020 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. A. Davies that the minutes of the meeting held on Tuesday, 9th June 2020 be accepted as a correct record of proceedings.

19/69  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/58 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

SWTRA (South Wales Trunk Road Agency) are carrying out a review of all trunk roads in Wales with the view of dealing with black spots.  A consultation is also in place and Adam Price, Plaid Cymru will respond to this.  Plaid Cymru have requested that they are made aware of any highway problems and asked Cllr. Cefin Campbell for assistance in this matter to which he has replied.

During a discussion, it was noted that the temporary 40miles/hour speed restrictions in operation between Broad Oak and Dryslwyn Square was having the effect on motorist accelerating even more when exiting the speed limit.

It was also suggested that speed counters would give a true reading of the traffic speed as opposed to police presence.

Cof/Min 19/61   HYSBYDIADAU ARCHWILIO / AUDIT NOTICE 2019/2020

The clerk has informed Wales Audit regarding the delay on completing the 2019/2020 annual accounts.  They have revised the completion date to 31st August 2020.  The internal auditor, Mr D Morris is due to return on 3rd August 2020.

The clerk advised that it would be necessary to hold a meeting in August in order to approve the accounts.

Cof/Min 19/62 MAINC / BENCH – BROAD OAK

The insurance company Aviva have agreed to pay the claim for the damaged bench (less excess).  The clerk to arrange with Amberol for a pro-forma invoice and subsequently order the bench.  Cllr. C. Moses agreed to accept delivery of the bench.

Cof/Min 19/63  MANNAU NATURE GARDD /PILI PALA / LOCAL PLACES FOR NATURE / BUTTERFLY GARDEN. 

Cllr. B. Jones gave an update on the Places for Nature, Butterfly Garden.  She has received numerous deliveries which included plants, raised planter, tools, posts, shovels, compost, top soil, bird feeders and seeds.  Cllr. Jones will be meeting with Dan Snaith, Keep Wales Tidy who will help with the project.  Due to Covid-19 restrictions, it is limited as to who can assist with this project.  Cllr. Jones was thanked for her input.

Cof/Min 19/47 (6)  AGE CYMRU

Carmarthenshire County Council were now in a position to supply “No Cold Calling” stickers (bilingual).  It was decided that some would be available at the Dryslwyn Community Shop, some would be delivered to Cllrs. B. Jones, A. Davies and the clerk.  The clerk to arrange for posters to be displayed in local Notice boards informing the public that the stickers are available.

19/70    DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

19/71  LLWYBR DYFFRYN TYWI / TYWI VALLEY PATH

Mae yngynghoriad yn cael ei gynnal o 9 Gorffennaf hyd at 20 Awst 2020 ac mae’n rhan o Ganllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru. 

A consultation exercise is running from July 9th to August 20th 2020 and is being carried out as part of a Welsh Transport Appraisal Guidance study which is required by Welsh Government.  Cllr. Campbell gave an insight on the progress and urged all to complete the online survey.

19/72 HMRC

The clerk had been experiencing problems inputting end of year information under the Basic Payment Tools programme.  Help had been obtained from a local accountant.

19/73  WEBSITE

Following a  request from the web manager regarding the web maintenance contract, it was agreed to increase the annual fee to £275.00.  The clerk to advise the web manager.

19/74  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

M Rees – Cyflog Mis Gorffennaf / June Salary £275.00

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses   £92.90

19/75  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiad canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau: 

The following application was considered by the Council and their observations noted:

RHIF CAIS DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICATION NO. DEVELOPMENT LOCATION

E/40780 Animal Field Shelter Land near Capel Isaac,

(retrospective) Llandeilo. SA19 7AD

Dim gwrthwynebiadau  /No objections

19/76 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Cllr. Cefin Campbell gave a report on the situation during the Covid-19 pandemic.  He praised council staff for the hard work and pressure they were experiencing , many were working from their homes.  Four field hospitals had been built, one, Carmarthen Leisure Centre was in use.  It had been requested by Hywel Dda that these hospitals be kept open in case there is to be a second spike of this virus.  The county was now experiencing a loss of income and an increase in costs.

Councillors were very much involved in the operation of Food Banks and delivering food parcels to children which will continue over the summer.

There is a Testing & Tracing centre in Nantyci.

Meetings have been “virtual” but may resume to normality in the Autumn although it was thought that some meetings may continue to be “virtual” – a change for the future.

Cllr. Campbell together with local residents were very much involved in the Food Banks system and suggested that there be a collection box within the Llangathen parish.  It was agreed that arrangements would be made for this to take place week beginning 3rd September 2020 and Cllr. A. Davies would speak to Dryslwyn Community Shop to seek their cooperation as a collection point.

Cllr. Campbell praised the work, support and cooperation that staff and volunteers of Dryslwyn Community Shop demonstrated over this difficult time, supporting the needs of the local community.  The clerk was asked to forward a letter of gratitude to the shop.

19/77 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Reports of speeding past Court Henry School had been received.  Cllr. Cefin Campbell and Cllr. Mansel Charles were dealing with the situation and hopeful that some measures to reduce speed would be forthcoming.

2.  It was reported that a field near Glandwr, Llangathen, appears to be occupied. There is a caravan with awning and machinery and it appears that people may be living there.  The clerk to report the  Planning Enforcement Officer, CCC.

3.  The Broad Oak junction, Llangathen to Llandeilo is being obstructed by overgrown branches. Also the Broad Oak to Llangathen highway is experiencing similar problems.  The clerk to report to CCC.

4.  Trunk road, A40 near Dryslwyn square, dip in road, clerk to report.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the date for the next meeting of Llangathen Community Council would be arranged subject to lockdown guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….

AGENDA – Medi / September 2020

Llangathen Community Council / Cyngor Cymuned Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk  

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 22ain Medi, 2020 am 8.00yh.  Cyfarfod “virtual” fydd hwn gan defnyddio’r fformat “Zoom”. Byddaf yn eich cynghori ynghylch ID a chyfrinair y cyfarfod dydd Llun, 21ain Medi 2020.   Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r dogfennau sydd i’w trafod cyn y cyfarfod.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 22nd September 2020 at 8.00 p.m.  This will be a virtual meeting using the “Zoom” format.  I will inform you of the meeting ID and password on Monday, 21st September 2020.

It is important that you are familiar with the documents to be discussed prior to the meeting.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb /  To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

     I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. 

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf/To confirm the minutes of the last meeting. Mis Gorffennaf a mis Awst/ July and August.

4.  Gwefan / Website – WCAG 2.1AA

5. I gymeradwyo cyfrifon i’w talu / To approve accounts for payment.

6.  Cynllunio/Planning PL/00030

7. Deffibriliwr / Defibrillator

8. I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr / To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall / Any other business

Cofnodion / Minutes, 9fed Mehefin 2020 / 9th June 2020

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

 Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd nos Fawrth , 9fed Mehefin 2020. Cyfarfod “virtual” yn defnyddio’r fformat “Zoom”.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday evening, 9th June 2020. A virtual meeting using the “Zoom” system .

Presennol / Present: Cyng. Cllrs : B. Jones (cadeirydd / chair), A. Davies,  E. Morgan,  E. Rees and M. Wynne.

Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk).

19/56  YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence was received from  Cyng. / Cllrs. L. Hughes, M. Williams, C. Moses a/and Cynghorydd Sir/County Councillor Cefin Campbell.

19/57 DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

There were no declarations of interest.

19/58 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. B.Jones ac eiliwyd gan Cyng. M. Wynne  fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 o Dachwedd 2019 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. B.Jones and seconded by Cllr. M. Wynne that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th November 2019 be accepted as a correct record of proceedings.

19/59  MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof/Min 19/47 (1)  A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN /  BROAD OAK / DIOGELWCH Y FFYRDD / ROAD SAFETY – A40

Cllr. Cefin Campbell had forwarded the consultation document prepared by Atkins regarding the A40 road safety from Carmarthen to Llandeilo.  It was agreed that the Community Council would comment on this.  The clerk to contact Cllr. Campbell for advice.

Cof/Min 19/47 (7) Castell Dryslwyn CASTLE, Dryslwyn

It was confirmed that the trees growing outside the castle wall had been cut back.

Cof/Min 19/55 (1) SBWRIEL/LITTER ardal LLANGATHEN/BROAD OAK area

A reply had been received from Coleg Sir Gar confirming that the matter had been dealt with.

19/60 BANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL / INDEPENDENT REMUNERATION PANEL FOR WALES.

The clerk confirmed that the report had been forward to the above.  The report stating that no payments had been made to members for the year 2019/2020.  The clerk to arrange for this to be displayed on the web site.

19/61 HYSBYDIADAU ARCHWILIO / AUDIT NOTICE 2019/2020

Preparations for the accounts year end 31/3/20 have been prepared by the clerk.  As the internal auditor is abroad on lockdown, completion of the accounts had not been possible.  In line with procedures, the clerk is to inform Wales Audit Office and place a notice on the website www.llangathen.org.uk  

19/62 MAINC / BENCH – BROAD OAK

The clerk has received a quotation for a bench in order to replace the damaged one.  An application for a claim could now be put forward to Aviva.

19/63  MANNAU NATURE GARDD /PILI PALA / LOCAL PLACES FOR NATURE / BUTTERFLY GARDEN. 

Following an application to Keep Wales Tidy, Local Places for Nature, a grant has been secured for the creation of Butterfly Garden.  It was expected that the planting medium would be delivered during early July and Cllr. Beryl Jones agreed to accept the delivery.

19/64  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

Ystafell Ddarllen / Reading Room, Cwrt Henri Hire Hall   £90.00

C Raymond – Grass cutting £275.00

Un Llais Cymru   £78.00

Wales Audit Office £280.75

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation   £22.70

M Rees – Cyflog Mis Mawrth / March Salary £266.70

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses   £94.51

CCC – Footway Lighting Charges 1/4/19-31/3/20           £1774.52

Ystafell Ddarllen / Reading Room, Cwrt Henri Rhodd / Donation £250.00

BHIB Ltd / Insurance £374.01

M Rees – Cyflog Mis Mehefin / June Salary £266.66

M Rees – Costau’r Clerc / Clerks Expenses   £90.02

Trywydd / Cyfieithu Ysgrifenedig / Written Translation   £37.15

19/65  DIFFIBRILIWR / DEFIBRILLATOR   

Cadarnhawyd bod y ddau ddiffibriliwr (yn Nerwen-fawr a Siop Dryslwyn) yn gweithio’n iawn. 

It was confirmed that the two Defibrillators (Broad Oak and Dryslwyn Shop) were in working order.  

DYDDIAD CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be arranged subject to lockdown guidelines.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….