Minutes – Tuesday, 19th May 2015

CYNGOR CYMUNED LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Minutes of the Annual General Meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th  May 2015, at the Reading Rooms, Court Henry.

Present: Cllrs: C. Moses (chair),  E. Morgan, M. Wynne, S. Collins and H. James.

In attendance were County Cllr. Cefin Campbell and M. Rees (clerk).

15/01 DECLARATIONS OF INTEREST

Over the previous year, the following declarations of interest were registered:  

 • Cllr. C. Moses – Llangathen Hall
 • Cllr. E. Morgan – Planning Application E / 30659 – Free Range Chicken Shed
 • Cllr. H. James – Planning Application E / 30659 – Free Range Chicken Shed
 • Cllr. S. Collins – Ysgol Cwrt Henri School
 • Cllr. L. Hughes – Ysgol Cwrt Henri School
 • Cllr. M. Williams – Llanfynydd YFC

15/02 APOLOGIES

Apologies for absence were received from Cllrs. L. Hughes, G. Davies and  M. Williams.

15/03 MINUTES

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. H. James that the minutes of the 2014 Annual General Meeting be accepted as a correct record of the proceedings.

15/04 RISK ASSESSMENT

The Risk Assessment was inspected and it was decided that no amendments to the policy were necessary.

15/05 STATEMENT OF ACCOUNTS

Copies of the accounts were circulated and discussed for the year ended 31st March 2015.  These had been internally audited by Mr D. G. Morris.  It was proposed by Cllr. E. Morgan  and seconded by Cllr. M. Wynne that the statement of accounts be accepted as correct.

15/06 ANNUAL GOVERNANCE STATEMENT

The Annual Governance Statement was read out and discussed by members. It was proposed by Cllr. S. Collins and seconded by Cllr. C. Moses that it be approved by the council.

15/07 APPOINTMENT OF CHAIRMAN

Cllr. H. James had held the position of vice Chairman for the year 2014 – 2015.  It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. C. Moses that he now take up the post of Chairman for the coming 2015 – 2016 year.  Cllr. James subsequently took the position of chair and thanked Cllr. Moses for his diligent work over the previous year.  Cllr. James also thanked the clerk for all that she has done.

15/08 APPOINTMENT OF VICE CHAIR

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. S. Collins that Cllr. M. Wynne be appointed as Vice Chairman.  Cllr. M. Wynne accepted the post and thanked members.

15/09 MEMBERSHIP AFFILIATION

It was proposed by Cllr. E. Morgan and seconded by Cllr. H. James to continue affiliation to Un Llais Cymru and that the chairman and vice-chairman be the nominated councillors to represent quarterly Area Committee meetings and to receive newsletters, bulletins and meeting notifications etc

Carmarthenshire’s Town & Community Council Liaison Forum.

A request had been received for one representative to be a member of the Liaison Forum. It was agreed that the chair should be the representative.

15/10  TO APPOINT REPRESENTATIVES FOR VARIOUS BODIES

i.  Court Henry Reading Room  –  Cllr. M. Williams
ii. Un Llais Cymru – Cllr.  C. Moses and Cllr. H. James
iii. Court Henry School – Cllrs. S. Collins and L. Hughes
iv.  Llangathen Hall – Cllr. C. Moses

DATE AND TIME OF NEXT ANNUAL GENERAL MEETING

It was resolved that the next Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be announced in March 2016.

 

Agenda – AGM Tuesday, 17th May 2016

Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk   – council@109.108.136.177

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam

Dymunaf eich  hysbysu fod y Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17 Mai, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th  May 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 

RHAGLEN CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM

 1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. /  To receive any declarations of interest.

2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.  / To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.  / To confirm the minutes of the 2015  Annual General Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am . / To receive and approve the statement of  accounts  for 2015 / 2016.    Review of Risk Assessment 2015 / 2016.                                                                                                                                             

5.  I drafod uno aelodaeth  am  2016 / 2017.  / To discuss membership affiliation for 2016/ 2017.

6.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn. /  To appoint: Chairman and Vice-chairman for the year 2016 / 2017.

7.   Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2016 / 2017.  /   Representatives for various organisations for the year 2016 / 2017.                                                         

 

RHAGLEN CYFARFOD ARFEROL / AGENDA FOR USUAL MEETING

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.                               To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.                       To receive declarations of interest

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.                                To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.                              To consider matters arising from the minutes.

5.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.                                                To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.                                                 To approve accounts for payment.

7.  I dderbyn parodied yn Cynghorydd Sir                                     To receive the County Councillors report

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.                                                      To discuss planning applications.

9.  Unrhyw fater arall                                                          Any other business.

Minutes – 15th March 2016

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN / LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 15 Fawrth 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 15th March 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs H. James, (cadeirydd/chair) ,  G.Davies, M. Williams, C.Moses, E.Morgan a / and S.Collins.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

15/39 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. M. Wynne a/and L. Hughes.

15/40  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Declarations of Interest were received from Cllrs:

 • C. Moses –   Neuadd Llangathen / Llangathen Hall
 • S. Collins – Ysgol Cwrt Henri / Court Henry Primary School
 • M. Williams – Cylch Meithrin Cwrt Henri

15/41 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. G. Davies ac eiliwyd gan Cyng. E. Morgan fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Ionawr 2016 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. G. Davies and seconded by Cllr. E. Morgan that the minutes of the meeting held on Tuesday, 19th January 2016 be accepted as a correct record of proceedings.

15/42 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 15/31 (2) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael ymateb gan Edwina Hart AC. Mae’n cynghori, yn dilyn yr Adolygiad o Ddiogelwch Cefnffyrdd a gyflawnwyd yr haf diwethaf, fod y gwelliannau ar gyfer y lleoliad hwn yn cynnwys cynnig i wella’r arwyddion a’r marciau ffordd.

Mae’n mynd ymlaen i gynghori bod data ynghylch anafiadau personol yn dilyn gwrthdrawiadau’n cael eu casglu gan yr holl heddluoedd yng Nghymru, ac yn cael eu cyflwyno i’w hadran yn rheolaidd.

Cafodd y lleoliad ei adolygu yn 2013 fel rhan o astudiaeth ddiogelwch ehangach, ac felly, roedd y swyddogion yn ymwybodol o’r problemau yn y lleoliad hwn.

The clerk had received a reply from Edwina Hart AM.  She advises that following the update to the Trunk Road Safety Review undertaken last summer, improvements at this location include a proposal to improve the signage and road markings.

She goes on to advise that personal injury collision data is collated by all police forces in Wales and submitted to her department regularly.

The location was reviewed in 2013 as part of a wider safety study and therefore officials were aware of the issues at this location.

Cof. / Min 15/31 (3) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR

/ AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Gan nad oedd unrhyw wybodaeth wedi dod i law gan Rosie Carmichael, Cyngor Sir Caerfyrddin, gofynnwyd i’r clerc gysylltu â hi am ddiweddariad ynghylch y sefyllfa.

As no information has been received from Rosie Carmichael, CCC., the clerk was asked to contact her for an update on the situation.

Cof. / Min 15/31 (4) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN / ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Dywedodd y Cyng. Morgan ei fod yn aros am ymateb gan BT. Gwirfoddolodd i fynd ar drywydd y mater.

Cllr. Morgan advised that he was awaiting a reply from BT. He volunteered to follow up the matter.

Cof. / Min 15/31 (6) BUDDIANT AELODAU / MEMBERS INTEREST

Roedd y clerc wedi trafod y mater ynghylch Buddiant Aelodau ag Un Llais Cymru. Bydd angen i aelod lenwi a llofnodi ffurflen Datganiad o Fuddiant Aelodau pan fydd mater y mae ganddo fuddiant ynddo yn codi.  Yna bydd angen arddangos y ffurflen hon ar wefan Llangathen a’i ffeilio’n ddiogel. Unwaith yn unig y mae angen llofnodi’r ffurflen ond, byddai’n arfer da nodi’r mater yn y cofnodion bob tro y mae’n codi mewn cyfarfod.

The clerk had discussed the matter regarding Members Interest with One Voice Wales.  A Declaration of Members Interest form will need to be completed and signed by a member when a matter in which they have an interest in occurs.  This form will then need to be displayed on the Llangathen website and filed for safe keeping.  The form need only be signed once but for the matter to be noted in the minutes each time the subject occurs in a meeting would be good practise.

Cof. / Min 15/31 (7)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.

To review at the next meeting.

Cof / Min 15/38 (1) GWEFAN Y GYMUNED / COMMUNITY WEBSITE

Y clerc i drefnu adroddiad i gael ei roi yn Y Lloffwr.

The clerk to arrange for a report to be placed in Y Lloffwr.

15/43 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  CSG / CCC / Un Llais Cymru – Fforwm Cyswllt Sirol / Liaison Forum / Cyfarfod nesaf / next meeting 24/5/16

2.  CSG /CCC – Fframwaith Mynediad at Dai Cymdeithasol / Framework for Accessing Social Housing.

3.  HM Queen Elizabeth 11 90th Birthday

4.  Ombwdsmon / Ombudsman – Egwyddorion Gweinyddieath Dda a Rheoli Cofnodion yn Dda / Principles of Good Administration and Good Records Management.

5. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru / National Botanic Garden of Wales – Arddangosfa / Exhibition

6.  CSG /CCC – Hysbysiad ynghylch y Fersiwn Drafft o Ganllawiau Cynllunio Atodol / Consultation on Draft Supplementary Planning Guidance (SPG)

7.  Lloyds Bank – January Statement – £11000.20

8.  Un Llais Cymru – Aelodaeth / Membership 2016/17

9.  HM Revenue & Customs – Paying your PAYE electronically

10. CSG / CCC – Pared Dewi Sant / Saint David’s Parade – 27/2/16

11.Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys Police and Crime Commissioner

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Council Direct

2.  Wicksteed Playgrounds

Requests for Financial Assistance

1.  Y Lloffwr

2.  Cylch Meithrin / Ti a Fi Cwrt Henri

3.  Radio Glangwili

4.  Cruse Sir Gar/Carmarthenshire – Elusen Cefnogaeth Mewn Galar / Bereavement Support Charity

5.  Teigrod Tywi Hockey Club

6.  Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru / Royal Welsh Agricultural Society – Pwyllgor Ymgynghorol Sir Gar/ Carmarthenshire Advisory Committee.

7.  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru / Urdd National Eisteddfod 2016

8.  Teenage Cancer Trust Wales

9.  Tenovus – gofal canser/cancer care

10. Cyngor ar Bopeth Ceredigion Citizens Advice Bureau

E-mail Correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Public Appointments Opportunity – Appointment of Chair to Sport Wales : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Penodi Cadeirydd i Chwaraeon Cymru

* Cynigion yn ymwneud â Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd ar gyfer y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol / Proposals relating to the Statement of Public Participation for the National Development Framework

* Consultation events on the Draft Local Government (Wales) Bill / Ddigwyddiad ymgynghorol ar Fil Drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* Quick Check Training Finder – Mid Region / Dod o Hyd Hyfforddwr – Y Canolbarth

* One Voice Wales Response – Draft Local Government (Wales) Bill Consultation / Ymated Un Llais Cymru – Ymgynghoriad ar y Bil drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* Response to the proposal on the provision of court and tribunal services in Wales / Fwd: Ymateb i’r cynnig ar ddarpariaeth yr ystad llysoedd a thribiwnlysoedd yng Nghymru

* One Voice Wales Final Response – Local Government (Wales) Bill Consultation / Ymated Terfynol Un Llais Cymru – Ymgynghoriad ar y Bil drafft Llywodraeth Leol (Cymru)

* IRPW – Annual Report / Adroddiad Blynyddol

* Asset Transfer / Trosglwyddo Asedau

* 2018 REVIEW OF PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES IN WALES/ AROLWG 2018 O ETHOLAETHAU SENEDDOL

* Official : Public Appointments Opportunity – British Council – Chair, Wales Advisory Committee | Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – British Council – Cadeirydd, Pwyllgor Cynghori Cymru

* Cynnal Cymru February Newsletter | Cylchlythyr Chwefror Cynnal Cymru

* MARCH TRAININGS / HYFFORDDIANT MAWRTH

* Fframwaith Moesegol Llywodraeth Leol / Local Government Ethical Framework

* The Great British Fish and Chip Supper/ Prydain Pysgod a Sglodion Swper – Dydd Gwener 20fed Mai 2016

* Tywi Gateway – Abergwili Questionnaire – wedi cael ei gwblhau gan y cadeirydd / completed by the chairman.

hmrc.gov.uk

* Are you aware of The Consumer Rights Act 2015?

* Tax your employees benefits and expenses through your payroll

* Employers and the new National Living Wage

* Changes to payroll from April 2016

* Important information for employers

* New National Living Wage becomes law on 1 April 2016

* Questions about payroll?

Business Wales WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

*Natural Resources Bulletin – Issue 5 – March 2016

Daniel.Mosley@wales.gsi.gov.uk Daniel.Mosley@wales.gsi.gov.uk

* Community Council Contact Details – the clerk replied.

dns.wales dns.wales@pins.gsi.gov.uk

* Developments of National Significance / Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Stephen.Phipps@wales.gsi.gov.uk Stephen.Phipps@wales.gsi.gov.uk

* Fframwaith Moesegol Llywodraeth Leol / Local Government Ethical Framework

Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk Jason.Plange@wales.gsi.gov.uk

* SHARED PURPOSE: SHARED FUTURE – STATUTORY GUIDANCE FOR THE WELL-BEING OF FUTURE GENERATIONS (WALES) ACT 2015 / RHANNU PWRPAS: RHANNU DYFODOL – CANLLAWIAU STATUDOL AR GYFER DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R DYFODOL (CYMRU) 2015

angharad@planningaidwales.org.uk

* Planning training events in your area / Digwyddiadau hyfforddiant ar gynllunio yn eich ardal

Abigail Hughes abigail.hughes77@outlook.com

** Cais am Wybodaeth – Plwyf/Tref a Dinas – roedd y clerc wedi ymateb i’r cais hwn ac awgrymodd y dylai Ms Hughes gyfeirio at wefan Llangathen lle byddai’r wybodaeth yr oedd ei hangen arni yn cael ei harddangos.

* Request for Information – Parish/ Town and City‏ – the clerk had replied to this request and suggested that Ms Hughes referred to the Llangathen website where the information she required would be displayed.

15/44  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

 • Trywydd – Cyfieithu Ysgrifenedig/Written Translation    £54.14
 • CSG/CCC – Footway Lighting Charges £1589.76
 • M Rees –  Cyflog Mis Mawrth /March Salary    £266.66
 • M Rees –  Costau’r Clerc /Clerks Expenses    £79.03
 • C Raymond – Torri’r Porfa/Grass Cutting   £275.00
 • Un Llais Cymru / Aelodaeth/Membership 2016/17     £66.00
 • Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri – Llogi Neuadd/Hire of Hall     £90.00

15/45  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD /APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

E/33396 Amendments to design of dwelling Tir rhan o/Land part of Mr G R & M M approved under E/31960 Dryslwyn Uchaf,

Beynon Diwygiadau i ddyluniad annedd a Dryslwyn

gymeradwywyd o dan E/31960

Dim sylwadau / No comments

 E/33417 Agricultural Shed, Certificate Ysgwyn Fawr,

Mrs Rachel Buckman of Lawfulness – existing Capel Isaac

Sied Amaethyddol, Tystysgrif

Cyfreithlondeb – cyfredol

 Dim sylwadau / No comments

 15/46 CANIATÂD CYNLLUNIO /

Cynghorodd Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y caniatâd cynllunio canlynol / Carmarthenshire County Council advised on the planning decision on the following:

 Mr Mefin Davies, Crugmawr, Dryslwyn – Cymeradwyo Diwygiad Ansylweddol i (Ffenestri Velux) / Approval of Non-Material Amendment to E/31612 (Velux Windows)

15/47 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Dywedodd y Cynghorydd Sir Cefin Campbell y byddai’r Dreth Gyngor yn 3.85%.

Roedd pryder wedi’i mynegi bod 1000 o bobl ifanc yn gadael y sir bob blwyddyn, yn bennaf gan nad ydynt yn gallu fforddio prynu eu tai eu hunain. Bellach, mae’n fwriad gan y Cyngor i adeiladu/darparu 1000 o dai fforddiadwy dros y pum mlynedd nesaf – 200 y flwyddyn. Byddai hyn yn cael ei gyflawni trwy adeiladu tai newydd fforddiadwy, adnewyddu tai gwag, prynu tai o’r sector preifat, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny lle mae’r angen mwyaf. Darparu rhagor o dai cyngor a chynnig system morgais sy’n cael ei rannu.

O ran y cynnig Hawl i Brynu, sydd ar waith ar hyn o bryd, y gobaith yw y byddai mwy o dai yn cael eu cadw at ddibenion rhent.

Yn dilyn gostyngiad o 1% yng nghyllideb Llywodraeth Cymru, mae wedi dod i’r amlwg y bydd cyllideb yr ysgolion yn aros yn niwtral dros y flwyddyn nesaf.

County Councillor Cefin Campbell advised that the Council Tax increase would be 3.85%.

Concern had been expressed that 1000 young people leave the county each year largely due to not being able to afford the purchase of their own home.  It is now the Councils intention to build/provide 1000 affordable homes over the next five years – 200/year.  This would be concluded by building new affordable homes, bringing empty houses back into use, buying homes from the private sector, especially in areas where most needed.  Supplying more council houses and offering the system of shared mortgage.

With regard to the Right to Buy offer currently in force it is hoped that more houses would be kept for rent purposes.

Following the Welsh Government budget reduction of 1%, it has emerged that the schools budget would be cash neutral over the next year.

15/48  CYMORTH/RHODDION ARIANNOL / FINANCIAL ASSISTANCE / DONATIONS

Rhoddwyd rhestr o sefydliadau a oedd yn gofyn am gymorth ariannol i’r aelodau. Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd rhoi arian i’r canlynol:

A list of organisations requesting financial assistance was issued to members.  After discussion, it was resolved to donate funds to the following:

 • Neuadd Llangathen Village Hall £500.00
 • Menter Bro Dinefwr  £80.00
 • Cylch Meithrin/Ti a Fi (Cwrt Henri) £500.00
 • CFfI Sir Gâr/Carmarthenshire YFC £100.00
 • Ambiwlans Awyr Cymru/Wales Air Ambulance £100.00
 • Y Lloffwr £200.00
 • Ysgol Cwrt Henri £100.00
 • Radio Glangwili £200.00

Y clerc i drefnu i’r sieciau gael eu hanfon i’r sefydliadau perthnasol.

The clerk to arrange for the cheques to be forwarded to the relevant organisations.

15/49 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1. Nodwyd bod llawer o sbwriel yn cael ei daflu ar ymyl y ffordd gan  Sgwar Dryslwyn i Sgwar Miltwn a hefyd o Sgwar Dryslwyn i pentref Cwrt Henri. Y clerc i adrodd.

It was noted that much litter was being strewn on the verges from Dryslwyn Square to Milton Square and also from Dryslwyn Square to Court Henry village.  The clerk to report.

2.  Tynnwyd sylw’r cyngor at y ffaith bod tipio anghyfreithlon wedi digwydd yn y coetir gerllaw . Y clerc i adrodd.

It was brought to the councils attention that fly tipping had occurred in the woodland area near Berllan Dywyll, Llangathen. The clerk to report.

3.  Roedd y clerc wedi cael galwad ffôn gan un o drigolion Broad Oak yn holi ynghylch Gorchmynion Gwarchod Coed yn y pentref. Roedd y clerc wedi rhoi’r wybodaeth berthnasol.

The clerk had received a telephone call from a Broad Oak resident enquiring about Tree Preservation Orders (TPO) in the village.  The clerk had supplied the required information.

 DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen ynghyd â Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 17 Mai 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am

7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting together with the Annual General Meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday 17th May 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

 

Agenda – Tuesday, 15th March 2016

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15fed o Fawrth, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th March 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I derbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  I drafod ceisiadau am cymorth ariannol.

    To consider applications for financial assistance.

10.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 19th January 2016

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymuned Llangathen

 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

 

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19eg o Ionawr, 2016 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th January 2016 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  To receive declarations of interest.

    I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion sy’n codi o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.   Adolygu/ ystyried y Polisi Iaith Gymraeg

     To review/consider the Welsh Language Policy.

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

8.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

9.  I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sîr

    To receive the County Councillors report.

10.  Y praesept ar gyfer 2016/2017

     The precept requirement for 2016/2017

11.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 17th November 2015

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

 

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

 

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 17eg o Dachwedd, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 17th November 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I derby datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  To review/consider Model Standing Orders

7.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – 15th September 2015

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 15fed o Fedi, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.  

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 15th September 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I derby datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 21st July 2015

 Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

 Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Carmarthenshire. SA19 7UH

Tel: 01558 668349 / council@109.108.136.177  –   www.llangathen.org.uk

Annwyl Syr/Madam,

 Dymunaf eich  hysbysu fod y cyfarfod nesaf o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 21ain o Orffennaf, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 21st July 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

 Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

 

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

RHAGLEN / AGENDA

1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

    To receive apologies for absence.

2.  I derby datganiadau o ddiddordeb personol.

    To receive declarations of interest.

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.

    To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.

    To consider matters arising from the minutes.

5.   I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.

    To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.

    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.

    To discuss planning applications.

8.  I dderbyn adroddiad y Cynghorwyr Sîr

    To receive the County Councillors report.

9.  Unrhyw fater arall

    Any other business.

 

Agenda – Tuesday, 19th May 2015

Llangathen Community Council

Cyngor Cymdeithas Llangathen

 Crachty Isaf, Capel Isaac, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. SA19 7UH           Tel: 01558 668349

www.llangathen.org.uk

————————————————————————————————————————–

Annwyl Syr/Madam,

 Dymunaf eich  hysbysu fod y Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Cymdeithas Llangathen i’w gynnal nos Fawrth, 19fed o Fai, 2015 am 7.30 yn Yr Ystafell Ddarllen, Cwrt Henri.

Dear Sir/Madam,

I wish to inform you that the next meeting of Llangathen Community Council, will be held on Tuesday, 19th  May 2015 at 7.30 p.m. at The Reading Room, Court Henry.

Yr eiddoch yn gywir / Yours faithfully,

Mairwen G.Rees,

(Clerc/Clerk)

 

RHAGLEN CYFARFOD BLYNYDDOL / AGENDA FOR THE AGM

AGENDA FOR THE AGM

1. I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive any declarations of interest.

 2. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. To receive apologies for absence.

3. I dderbyn cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf.             To confirm the minutes of the last Annual General Meeting.

4.  I dderbyn chymeradwyo adroddiad  cyfrifon am To receive and approve the statement of

    2014 / 2015.              accounts for 2014 / 2015.

5.  I drafod uno aelodaeth  am  2015 / 2016.                              To discuss membership affiliation for        2015/ 2016.

6.  I benodi: Cadeirydd / Is-gadeirydd am y flwyddyn To appoint: Chairman and Vice-

     2015 / 2016. chairman for the year 2015 / 2016.

     Cynrychiolwyr amrywiol feusydd am 2015 / 2016.          Representatives for various organisations for the year 2015 / 2016.

RHAGLEN CYFARFOD ARFEROL / AGENDA FOR USUAL MEETING

 1.  I derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.      To receive apologies for absence.

2.  I dderbyn datganiadau o ddiddordeb personol. To receive declarations of interest

3.  I dderbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf.     To confirm the minutes of the last meeting.

4.  I drafod materion y hanfod o’r cofnodion.     To consider matters arising from the minutes.

5.  I ddarllen ac ystyried gohebiaeth.                 To read and consider correspondence.

6.  I gymeradwyo cyfrifon i’w talu.                    To approve accounts for payment.

7.  I ystyried ceisiadau cynllunio.                       To discuss planning applications.

8.  Unrhyw fater arall                                         Any other business.

Minutes – Tuesday, 19th January 2016

CYNGOR CYMDEITHAS LLANGATHEN /LLANGATHEN COMMUNITY COUNCIL

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llangathen a gynhaliwyd ddydd Mawrth 19 Ionawr 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri.

Minutes of the meeting of Llangathen Community Council held on Tuesday, 19th January 2016 at The Reading Room, Court Henry.

Presennol / Present: Cyng. Cllrs H. James, (chair) M. Wynne,  G.Davies, M. Williams a / and E.Morgan.  Hefyd yn presennol / In attendance  Mrs M.Rees (clerc / clerk) a / and  Cynghorydd Sir / County Councillor C. Campbell.

15/28 YMDDIHEURIADAU / APOLOGIES

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan  / Apologies for absence were received from  Cyng. / Cllrs. C. Moses, S. Collins and L. Hughes.

15/29  DATGANIADAU O FUDDIANT / DECLARATIONS OF INTEREST

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant. There were no declarations of interest.

15/30 COFNODION / MINUTES

Cynigiwyd gan Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan Cyng. M. Williams fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mawrth 17 Tachwedd 2015 yn cael eu derbyn fel cofnod cywir o’r trafodion.

It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded by Cllr. M. Williams that the minutes of the meeting held on Tuesday, 17th November 2015 be accepted as a correct record of proceedings.

15/31 MATERION YN CODI /  MATTERS ARISING

Cof. / Min 15/22 (1)

Y BLOC STABLAU YN Y CAE GER RHYDYRAFON/GLANDDU, DERWEN-FAWR / STABLE BLOCK IN FIELD NEAR RHYD YR AFON / GLANDDU, BROAD OAK

Nodwyd bod y lloches cae yn y lleoliad uchod bellach wedi’i symud.

It was noted that the field shelter that was sited at the above location has now been removed.

Cof. / Min 15/22 (2) A40 SGWAR DRYSLWYN SQUARE, DRYSLWYN

Roedd y clerc wedi cael neges e-bost gan y Cynghorydd Cysylltiadau Cwsmeriaid yng Nghanolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Heddlu Dyfed-Powys. Roedd yr ohebiaeth yn mynegi pryder y gallai’r mater hwn, o bosibl, fod wedi cael ei gamgyfleu. Roedd y cynghorwyr wedi cael braw nad oedd gwybodaeth bwysig yn cael ei throsglwyddo i Edwina Hart, gan olygu, felly, nad oedd darlun eglur, cyflawn o’r sefyllfa yn cael ei roi. Oherwydd methiant amlasiantaethol i adrodd ac i drosglwyddo gwybodaeth hollbwysig i’r awdurdodau perthnasol, roedd yn ymddangos y gallai oedi yn y gwaith o weithredu mesurau diogelwch fod wedi achosi mwy o ddamweiniau yn y lleoliad, gyda rhai ohonynt, o bosibl, wedi arwain at farwolaethau.

Gofynnwyd i’r clerc gysylltu ag Edwina Hart eto, gan drosglwyddo’r neges e-bost gan y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, a oedd yn mynegi dryswch ynglyn â pha adroddiad y gallai’r gweinidog fod yn cyfeirio ato. Gofynnwyd i’r clerc hefyd fynegi pryder nad oedd gwybodaeth bwysig, o bosibl, wedi cael ei throsglwyddo, ac i ofyn i gynllun gweithredu addas a manylion cyswllt gael eu rhannu fel y gellid sicrhau bod yr holl wybodaeth yn cael ei choladu i alluogi penderfyniadau pwysig i gael eu gwneud.

The clerk had received an e-mail from the Customer Relations Advisor, Public Service Bureau, Dyfed Powys Police. The correspondence expresses concern that there may have been miscommunication on this matter.  Councillors were alarmed that important information was not being forwarded to Edwina Hart and therefore a clear, full picture of the situation was not being portrayed.    It appears that due to a multi agency failure in reporting and passing on crucial information to the relevant authorities, a delay in the carrying out of safety measures may have caused further accidents at this location, some possibly  resulting in fatalities.

The clerk was asked to contact Edwina Hart again, passing on the e-mail from the Public Service Bureau, in which it states confusion as to what report the minister may be referring to.  Also, to express concern that important information may not have been passed on and request that a suitable action plan and contact details be shared so that it is ensured that all information is collated to enable important decisions to be made.

Cof. / Min 15/22 (3) DATBLYGIADAU AMAETHYDDOL, LAN FARM, DERWEN-FAWR / AGRICULTURAL DEVELOPMENTS, LAN FARM, BROAD OAK

Nid oedd unrhyw wybodaeth wedi dod i law gan Rosie Carmichael, CSC.

I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

No information has been received from Rosie Carmichael, CCC.

To review at the next meeting.

Cof. / Min 15/22 (4) ARWYNEB Y FFORDD, SIOP GYMUNEDOL DRYSLWYN /ROAD SURFACE,DRYSLWYN COMMUNITY SHOP

Roedd Cyng. E. Morgan wedi archwilio’r safle. Roedd yn ymddangos mai gwaith BT yn cloddio’r arwyneb wrth osod ceblau band llydan oedd wedi achosi’r pant. Roedd yn bosibl bod y gwarantiad dwy flynedd y mae BT yn ei gynnig bellach wedi dod i ben.  Fodd bynnag, roedd Cyng. Morgan wedi rhoi gwybod am y mater. I’w adolygu yn y cyfarfod nesaf.

Cllr. E. Morgan had inspected the site.  It appears that the depression in the road surface is due to BT having excavated the surface whilst laying Broadband lines.  It is possible that the two year warranty that BT offer may now have expired.  However, Cllr. Morgan has reported this matter.  To review at the next meeting.

Cof. / Min 15/27 (1) CYFETHOL CYNGHORWYR / CO-OPTION OF COUNCILLORS

Wedi gwirio’r cofnodion, roedd y Cynghorwyr canlynol wedi’u cyfethol ar y Cyngor:

Having checked records, the following Councillors have been co-opted onto the Council:

Cyng. / Cllrs. H. James, Cllr. M. Wynne, C. Moses and Cllr. S. Collins.

Byddai’r clerc yn trefnu bod yr wybodaeth hon yn cael ei harddangos ar y wefan.

The clerk will arrange for this information to be displayed on the website.

Cof. / Min 15/27 (2) BUDDIANT AELODAU / MEMBERS INTEREST

Roedd y ddogfennaeth berthnasol mewn perthynas â’r uchod wedi cael ei hanfon ymlaen at y clerc trwy Un Llais Cymru. Fodd bynnag, roedd bellach wedi dod i’r amlwg nad oedd hyn yn ofyniad ar gyfer Cynghorau Cymuned. Byddai’r clerc yn cysylltu ag Un Llais Cymru i gael eglurder.

The relevant documentation regarding the above had been forwarded to the clerk via One Voice Wales.  However, it had now come to light that it was not a requirement for Community Councils.  The clerk would contact OVW and seek clarity.

Cof. / Min 15/27 (4 and 5)  HYSBYSFWRDD, DERWEN-FAWR a LLOCHES BYSIAU, DRYSLWYN / NOTICE BOARD, BROAD OAK and BUS SHELTER, DRYSLWYN

I’w hadolygu yn y cyfarfod nesaf.

To review at the next meeting.

15/32 POLICY IAITH CYMRAEG / WELSH LANGUAGE POLICY

Roedd y clerc wedi cael costau ynglyn â chyfieithu’r cofnodion. Roedd y rhain yn seiliedig ar £40/1000 o eiriau – 0.04c/gair. Penderfynwyd bwrw ati i ddarparu’r cofnodion yn ddwyieithog. Cynigiwyd gan y Cyng. M. Wynne ac eiliwyd gan y Cyng. H. James fod polisi’r Gymraeg yn cael ei ddiwygio yn unol â hynny.

Arwyddwyd y polisi, fel sy’n briodol, gan y Cyng. H. James i gadarnhau hyn. Gofynnwyd i’r clerc roi gwybod i Gomisiynydd y Gymraeg am y penderfyniad.

The clerk had received costings regarding the translation of the minutes.  These were based on £40 / 1000 words – 0.04p/ word.  It was decided to proceed with producing the minutes bilingually.  It was proposed by Cllr. M. Wynne and seconded my Cllr. H. James that the Welsh Language policy be amended accordingly.

Cllr. H. James, duly signed the policy to confirm this.  The clerk was requested to advise the Welsh Language Commissioner of the decision.

15/33 GOHEBIAETH / CORRESPONDENCE

Cafodd yr eitemau canlynol o ohebiaeth eu cyflwyno i’r cyngor a’u trafod/nodi, fel sy’n briodol:

The following items of correspondence were presented to council and duly discussed/noted:

1.  Un Llais Cymru – Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Area Committee – 3/2/16 / Rhydaman

                              – Fforwm Cyswllt Sirol / Liaison Forum – 8/12/15

2.  Cyngor Sir Gar/CCC – Apêl Teganau Nadolig / Christmas Toybox Appeal

3.  Llywodraeth Cymru / Welsh Government – Hadolygiad o Ddiogelwch Cefnffyrdd / Road Safety Review

    www.traffic-wales.com

4.  ESP Environmental Ltd

5.  GIG Cymru / NHS Wales – Gwahoddiad i Ddigwyddiad Ymgysylltu Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl /

                                                Invitation to Attend a Transformation of Mental Health Services Engagement Event

                                    25/1/16 – Nghanolfan Halliwell

6.  Manylion Praesept / Precept Advice – £2,333.33

7.  Banc Lloyds Bank – Datganiad Tachwedd / November Statement – £ 9009.23

                                                      Rhagfyr / December                     – £11,342.56

                                   – Changes to the Financial Services Compensation instruction

8. Paul Williams, California

9.  Cyngor Sir Gar / CCC – Footway Lighting Charges – 2016/2017

                                        –  Y Praesept ar gyfer 2016/17 – Precept Requirement 2016/17

                                        – Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrif Sail Treth y Cyngor) (Cymru) 1995

                                          The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base) (Wales) Regualations 1995

10. Llywodraeth Cymru / Welsh Government – Gwariant Adran 137: Y Terfyn ar Gyfer 2016/17

                                                                       – Section 137 Expenditure: Limit for 2016/17

Brochures /  Circulars

1.  Clerks & Councils Direct

Requests for Financial Assistance

2.  Bobath Children’s Therapy Centre Wales

E-mail Correspondence

Tracy Gilmartin-ward [tracy.gilmartin-ward@onevoicewales.org.uk

* Canllawiau Statudol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 / Statutory Guidance for the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015

* Community Health Councils are looking for members – Mae aelodau Cyngor Iechyd Cymined yn chwilio am aelodau

* Official : Public Appointments Opportunity – Chair & Members – National Entity for Welsh for Adults Scrutiny Committee / Swyddogol : Cyfle Penodiadau Cyhoeddus – Cadeirydd ac Aelodau – Pwyllgor Craffu yr Endid Cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion

*  Green Growth Wales – Options for Investment Support/Twf Gwyrdd Cymru – Opsiynau ar gyfer Cymorth Buddsoddi

* Draft Local Government (Wales) Bill / Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft

*  Launch of Public Health Outcomes Framework Consultation/Lansio Ymgynghoriad ar Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd

* Natural Resources Bulletin – Issue 2 – December 2015

* Tryloywder Cydnabyddiaeth Ariannol Uwch Reolwyr yn y Sector Cyhoeddus Datganoledig yng Nghymru / Transparency of Senior Remuneration in the Devolved Welsh Public Sector

* Buckingham Palace Garden Party Invitation – Gwahoddiad Garddwestu Palas Buckingham

* Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cynllunio Cadarnhaol / Publication of the Positive Planning Implementation Plan

* Practical advice to share – what to do before during and after a flood

* Invitation for Nominations – New Year 2017 Honours Round

* Official : Appointment of Independent Member to the Board of Community Health Councils in Wales | Swyddogol : Penodi Aelod Annibynnol – Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

* Ymgynghoriad Cyhoeddus Fframwaith Strategol olynol Mwy na geiriau…. / More than just words…. follow-on Strategic Framework Public Consultation

* Appointment of a Vice-Chair and Independent Members to NHS Wales | Swyddogol : Penodi Is-Gadeirydd ac Aelodau Annibynnol i GIG Cymru

* Wales Audit Office Newsletter December / Newyddlen Swyddfa Archwilio Cymru Rhagfyr

* Guide to Taking Part – The Queen’s 90th Birthday Beacons – 21st April 2016 / Canllaw i Gymryd Rhan – Goleufeydd 90ain Pen-blwydd y Frenhines – 21ain Ebrill 2016

* Diwrnod Partneriaeth Rhyfel Byd Cyntaf 2016 / First World War Partnership Day 2016

* Natural Resources Bulletin – Issue 3 – January 2016

*  An invite to the very first Partnership Forum meeting on 2nd February 2016 / Wahoddiad i gyfarfod cyntaf erioed Fforwm Partneriaeth Cyrchfannau Sir Gaerfyrddin ar yr 2ail o Chwefror 2016

WelshGovernment@public.govdelivery.com

* Draft Local Government (Wales) Bill / Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft

* Business Advice, Information, Funding and Financial Support

* An Invitation to attend a Welsh Government Engagement Event on the Draft Local Government (Wales) Bill and Explanatory Memorandum/Gwahoddiad i fynychu Digwyddiad Ymgysylltu Llywodraeth Cymru ar Ddrafft Bil Llywodraeth Leol (Cymru) a Memorandwm Esboniadol.

 

Eitem 8, gan Paul Williams, Califfornia. Roedd neges e-bost ddymunol wedi dod i law gan Paul Williams, yn gofyn am gymorth i ymchwilio i’w linach. Gofynnwyd i’r clerc ateb neges Mr Williams, gan roi iddo gyfeiriadau gwefannau Cymdeithas Hanes Teuluoedd Dyfed a Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin, ac i ddweud hefyd y byddai ei ddogfen yn cael ei throsglwyddo i Mr D. T. Davies o Ddryslwyn, yn y gobaith y gallai fod ganddo wybodaeth. Os byddai Mr Williams yn cymeradwyo hynny, byddai’r wybodaeth yn cael ei hychwanegu at wefan y Gymuned fel y gallai’r rhai sydd â diddordeb helpu.

Item 8, from Paul Williams, California.  A pleasant e-mail had been received from Paul Williams requesting help in his research of his ancestry. The clerk was requested to reply to Mr Williams, providing the website addresses of Dyfed Family History Society and the Carmarthenshire Archive Services and to advise that his document would be passed on to Mr D. T. Davies of Dryslwyn in the hope that he may have some information.  Subject to Mr Williams’ approval, the information will be added to the Community website so that interested parties may help.

15/34  CYFRIFON I’W TALU / ACCOUNTS FOR PAYMENT

Cymeradwywyd bod y cyfrifon canlynol yn cael eu talu, a pharatowyd sieciau yn unol â hynny:

The following accounts were approved for payment and cheques duly prepared:

£

M Rees –  Cyflog Mis Ionawr /January Salary 266.66

M Rees –  Costau’r Clerc /Clerks Expenses 75.70

15/35  CEISIADAU CYNLLUNIO / PLANNING APPLICATIONS

Cafodd y ceisiadau canlynol eu hystyried gan y Cyngor a nodwyd eu sylwadau:

The following applications were considered by the Council and their observations noted:

YMGEISYDD DATBLYGIAD LLEOLIAD

APPLICANT DEVELOPMENT LOCATION

R & A Amos The use of two timber cabins for Bed & Pantybas,

Breakfast tourist accommodation (began Pentrefelin, more than 10 years ago) Llandeilo

Y defnydd o ddau gaban pren ar gyfer

llety ymwelwyr Gwely a Brecwast

(a ddechreuodd fwy na 10 mlynedd yn ôl)

Dim sylwadau / No comments

The application was approved 13/1/16

Cymeradwywyd y cais ar 13/1/16

 

Mr Robert Harris Change of use from a disused cowshed Cilsane Mill,

into an annex Llandeilo

Newid defnydd o feudy gwag i

anecs

Dim sylwadau / No comments

 

15/36 ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLORS REPORT

Rhoddodd y Cynghorydd Sir, Cefin Campbell, adroddiad ar y toriadau i’r gyllideb, a oedd yn cael eu cyfrifo ar y pryd. Yr oeddid wedi rhag-weld y byddai cyllideb Llywodraeth Cymru yn cael ei thorri 4%, ond daeth i’r amlwg y byddai’r toriad yn 1%.  Fodd bynnag, wrth gyfrifo toriadau dros gyfnod o 3 blynedd, rhagwelid y byddai hyn yn cael ei ddilyn gan doriad o 4 – 5% i’r gyllideb.

Cyflwynodd y Cyng. Campbell wybodaeth am yr asedau yn Sir Gaerfyrddin yr oeddid yn ystyried eu trosglwyddo ar y pryd. Nid oedd hyn yn rhywbeth a fyddai’n effeithio ar blwyf Llangathen, ac yn wir, ar y pryd, roedd tua hanner y parciau/caeau chwarae yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu rhedeg gan bwyllgorau neu glybiau.

Roedd yn bosibl y byddai siroedd yn cyfuno, ac y byddid yn gweld yr hen Ddyfed yn dychwelyd.

O ran y gronfa wrth gefn o £70 miliwn yn Sir Gaerfyrddin, roedd awgrym wedi’i wneud y byddai buddsoddiad cyfalaf o £20 miliwn yn gallu creu swyddi. Fodd bynnag, roedd hyn yn cael ei drafod.

Roedd y Morlyn Llanw yn Abertawe yn cael ei archwilio. Byddai cymeradwyo’r prosiect hwn yn sicrhau cyfleoedd gwaith byrdymor a hirdymor.

County Councillor Cefin Campbell reported on the budget reductions that were currently being calculated.  It was anticipated that the Welsh Government budget would be reduced by 4% but it has emerged that the reduction will be by 1%.  However, when calculating cuts over a 3 year period, then a 4 – 5% anticipated budget cut would be followed.

Cllr. Campbell advised on the asset transfers that were now being considered in Carmarthenshire.  This is not something that effects Llangathen parish and indeed approximately half of the parks/playing fields in Carmarthenshire are currently being run by committees or clubs.

It is possible that counties will merge and we will see the return of Dyfed

With regard to the £70 million reserve in Carmarthenshire, is has been suggested that a capital investment of £20 million  could create jobs.  However, this is being debated.

The Tidal Lagoon in Swansea is being examined.  The approval of this project would provide short term and long term job opportunities.

15/37 GOFYNIAD PRAESEPT /  PRECEPT REQUIREMENT 2016 / 2017

Gofynnwyd am ofyniad praesept 2016/2017 gan Gyngor Sir Gâr.

Roedd manylion am gostau “Goleuadau Troetffyrdd” ar gyfer y flwyddyn ariannol wedi dod i law, sef £1668.98 (£1390.82 + £278.16 TAW), a hefyd fanylion am Derfyn Gwariant Adran 137 ar gyfer 2016/17 – sef £7.42 yr etholwr. Roedd 407 o etholwyr yn y plwyf.

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) 1995: y ffigur ar gyfer 2016/17 oedd 256.31

Trafodwyd a rhoddwyd ystyriaeth i’r gwariant a amcangyfrifir ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Penderfynwyd na ddylid cynyddu’r gofyniad praesept ar gyfer 2016/17 ac y byddai’n aros ar £7,000.

Yn unol â hynny, arwyddwyd y ffurflen gan y clerc, fel y Swyddog Ariannol Cyfrifol, a’r Cadeirydd. Byddai’r ffurflen yn cael ei hanfon ymlaen i Adran Adnoddau Cyngor Sir Gâr.

The precept requirement for 2016 / 2017 was requested by Carmarthenshire County Council.

Details of “Footway Lighting” charges for the financial year had been received, £1668.98 (£1390.82 + £278.16 VAT)  and also details of Section 137 Expenditure Limit for 2016/17 – this being £7.42 per elector. There being 407 electors within the parish.

The Local Authorities (Calculation of Council Tax Base ( (Wales) Regulations 1995, the figure for 2016/17 being 256.31

Estimated expenditure for the coming financial year was discussed and considered.

It was resolved that the precept requirement for 2016/17 should not be increased and will remain at £7,000.

The clerk, as the Responsible Financial Officer  and  Chair duly signed the form which is to be forwarded to Resources Department, CCC.

15/38 UNRHYW FATER ARALL / ANY OTHER BUSINESS

1.  Trafodwyd gwefan y gymuned, ac ystyriwyd y byddai o fudd i’r gymuned petai’n cael ei datblygu ymhellach. Byddai digwyddiadau, lluniau ac ati yn cael eu cynnwys arni, a gobeithid y byddai aelodau’r gymuned yn helpu i ddarparu deunydd.

1.  The Community website was discussed and it was considered to be in the interest of the community to develop this further.  Events, photographs etc to be included and it is hoped that members of the community would assist in providing material.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF / DATE OF NEXT MEETING

Penderfynwyd y byddai cyfarfod nesaf Cyngor Cymuned Llangathen yn cael ei gynnal ddydd Mawrth 15 Mawrth 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwrt-henri am

7.30 p.m.

It was resolved that the next meeting of Llangathen Community Council would be held on Tuesday,  15th March 2016 at the Reading Room, Court Henry at 7.30pm.

Llofnod / Signed…………………………….

Dyddiad / Date………………………………….